Wanneer zich een meldingsplichtig arbeidsongeval heeft plaatsgevonden

Bron: Nederlandse Arbeidsinspectie

Een ongevalsonderzoek vindt zo snel mogelijk na de melding van een arbeidsongeval plaats. De Arbeidsinspectie vraagt altijd de ongevalssituatie zo veel mogelijk ongewijzigd te laten. De inspecteur kan zich dan een goed beeld vormen over de gebeurtenissen. De inspecteur zal ook betrokkenen en getuigen horen.

Arbeidsongevallen moeten volgens de Arbeidsomstandighedenwet direct door de werkgever aan de Nederlandse Arbeidsinspectie worden gemeld.

Verloop onderzoek na arbeidsongeval

Nadat de inspecteur een beeld heeft gevormd over de gebeurtenissen wordt de werkgever in de meeste gevallen gevraagd om zelf verder onderzoek te doen naar het ongeval. In uitzonderingsgevallen kan de Arbeidsinspectie besluiten om zelf onderzoek te doen. Wanneer sprake is van een dodelijk ongeval of een ongeval met een kind (15 jaar en jonger) of jeugdige (16- en 17 jarigen), wordt het ongeval altijd geheel door een inspecteur van de Arbeidsinspectie onderzocht.

De werkgever en de werknemers zijn verplicht volledig mee te werken aan het onderzoek en alle gewenste informatie te geven.

Onderzoek door werkgever

In de meeste gevallen wordt de werkgever gevraagd zelf onderzoek te doen naar het arbeidsongeval. Het onderzoek moet antwoord geven op de vraag hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren en wat de directe- en basisoorzaken van het ongeval zijn. Op basis van het onderzoek maakt de werkgever een rapportage met verbeterplan. Het doel hiervan is dat de werkgever leert van het arbeidsongeval en de veiligheid in het bedrijf verbetert. Zo kan herhaling van het ongeval worden voorkomen.

De Nederlandse Arbeidsinspectie beoordeelt de werkgeversrapportage en het verbeterplan. Wanneer de rapportage en het verbeterplan voldoende zijn dan wordt het onderzoek afgesloten. Tijdens een mogelijke vervolginspectie controleert de Arbeidsinspectie of de werkgever de acties en maatregelen uit het verbeterplan heeft uitgevoerd. Wanneer dat niet het geval is, zal de Arbeidsinspectie handhaven.

Ongevalsonderzoek: onderzoek en rapportage

Wanneer in uw organisatie een arbeidsongeval gebeurt, vraagt de Nederlandse Arbeidsinspectie u meestal om dit ongeval zelf te onderzoeken. U moet in dat geval een werkgeversrapportage inclusief verbeterplan opstellen. Het onderzoek moet antwoord geven op de vraag hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren en wat de achterliggende oorzaken van het arbeidsongeval zijn. In het verbeterplan beschrijft u vervolgens welke maatregelen u neemt om de veiligheid in uw bedrijf te verbeteren en herhaling van het ongeval te voorkomen. 

Met deze zelfinspectie controleert u of alle onderzoekstappen zijn doorlopen en in uw rapportage en verbeterplan de juiste dingen zijn opgenomen.

Onderzoek en rapportage

U mag zelf weten hoe u het onderzoek doet en op welke manier u aan de Nederlandse Arbeidsinspectie rapporteert. Wel moeten een aantal punten worden onderzocht en beschreven. Meer informatie hierover vindt u in een uitgebreide onderzoeksinstructie op NLArbeidsinspectie.nl

Over deze zelfinspectie

Met deze zelfinspectie controleert u of u tijdens uw onderzoek alle stappen heeft doorlopen en in uw rapportage en verbeterplan de juiste dingen zijn opgenomen. De zelfinspectie begeleidt u door de 4 stappen uit het ongevalsonderzoek:

  1. Informatie verzamelen
  2. Informatie analyseren
  3. Passende maatregelen vaststellen
  4. Verbeterplan opstellen, uitvoeren, evalueren, verbeteren en weer uitvoeren

Een stap bestaat uit meerdere vragen die u met ‘ja’ of ‘nee’ beantwoordt. Wanneer u de vraag niet direct kunt beantwoorden kiest u voor ‘Nog checken’. U kunt deze vraag dan op een later moment alsnog beantwoorden.

U krijgt na elke stap een lijst met verbeterpunten. Nadat u een stap heeft afgerond gaat u door naar de volgende stap. Wanneer alle stappen zijn afgerond heeft u een handig overzicht met al uw verbeterpunten. U kunt de zelfinspectie tussentijds stoppen en op een later moment afronden.

Klik hier voor het starten van een ongevalsonderzoek

Deze zelfinspectie bestaat uit enkele stappen. Na het invullen ziet u welke zaken u op orde heeft en wat u nog kunt verbeteren.

Wat als rapportage en verbeterplan onvoldoende zijn

Zijn de werkgeversrapportage en het verbeterplan uiteindelijk onvoldoende? Dan doet de inspecteur verder onderzoek naar het arbeidsongeval. Als sprake is van overtreding van de wettelijke regels dan kan de inspecteur een boeterapport opmaken. De werkgever kan een boete krijgen en moet maatregelen treffen om een herhaling van het ongeval te voorkomen.

Strafrechtelijk onderzoek

Bij zeer ernstige en dodelijke ongevallen doet de Nederlandse Arbeidsinspectie onderzoek onder leiding van het Openbaar Ministerie. Wanneer sprake is van een strafbaar feit dan wordt er proces-verbaal opgemaakt. De betrokkenen ontvangen hier bericht van. Het proces-verbaal wordt voor verdere afhandeling naar het Openbaar Ministerie gezonden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *