Jaarverslag Inspectie SZW – meldingen en aanvragen 2013

Ongeveer de helft van de inspectiecapaciteit voor gezond en veilig werken wordt ingezet op basis van meldingen. Voorbeelden van meldingen zijn:

 •  arbeidsongevallen waarbij een werknemer in het ziekenhuis is opgenomen, blijvend letsel heeft opgelopen of als gevolg van een ongeval is overleden;
 •  klachten van werknemers over hun arbeidsomstandigheden;
 •  signalen van derden zoals andere toezichthouders over het vermoeden van (zware) arbo-overtredingen en misstanden.

.
Ongevallen, klachten, ontheffingen, vergunningen, predicaten
De Inspectie heeft in 2013:

 • 4.971 klachten en signalen ontvangen, waarvan 1.184 onderzoeken verricht;
 • 3.471 meldingen van ongevallen ontvangen, waarvan 2.086 arbeidsongevalonderzoeken uitgevoerd, waarvan 28 bij Brzo-bedrijven;
 • 1.221 aanvragen voor ontheffingen, waarvan 1.109 ontheffingsonderzoeken uitgevoerd.
 • 50 aanvragen voor predicaat, waarvan 49 bedrijven onderzocht voor het verlenen/verlengen van het predicaat Koninklijk of ˜Hofleverancier.
 • 1.831 meldingen vertrouwenspersoon, 59.376 meldingen asbestverwijdering, 4.904 bouwprocesmeldingen en 473 overige meldingen. Deze meldingen zijn gebruikt bij de selectie van adressen in het kader van inspectieprojecten.

Ongevalsanalyse
De Inspectie heeft in 2013 2.086 arbeidsongevalonderzoeken uitgevoerd. Op basis van cijfers over slachtoffers van door de Inspectie onderzochte arbeidsongevallen (waarvan de zaak is afgesloten in 2013) blijkt dat in de volgende bedrijfstakken de meeste arbeidsongevallen hebben plaatsgevonden:

 1. Industrie (29%)
 2. Bouwnijverheid (20%)
 3. Handel (12%)
 4. Vervoer en opslag (10%)

De bedrijfstakken waar een werknemer de hoogste kans heeft op een ongeval zijn (aantal ongevallen per 100.000 banen van werknemers, gebaseerd op door de Inspectie afgesloten ongevalsonderzoeken):

 1. Sanering en overig afvalbeheer
 2. Vervaardiging van metalen in primaire vorm
 3. Vervaardiging van leer, lederwaren en schoenen
 4. Vervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale producten
 5. Afvalinzameling en -behandeling; voorbereiding tot recycling

In 2013 is bij 65% van de afgesloten ongevalzaken een overtreding geconstateerd en in 58% van deze zaken is een boeterapport opgemaakt.
Uit een arbeidsongevallenanalyse over de jaren 2009 tot en met 2012 is gebleken dat de meest geconstateerde overtredingen bij ongevalonderzoek betrekking hebben op het voorkomen van gevaar van bewegende voorwerpen (13%), het voorkomen van valgevaar (10%) en een reeks overtredingen met slecht gebruik van of geen sturing en toezicht op arbeidsmiddelen en veiligheidsmiddelen. Uitzendkrachten lijken sterk oververtegenwoordigd bij de slachtoffers van arbeidsongevallen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *