De waarde van een RI&E rapport

Een werkgever is aansprakelijk voor schade die een werknemer oploopt bij het uitvoeren van de werkzaamheden. De werkgever heeft een zorgplicht om de werkplek en materialen zo in te richten en te onderhouden dat de werknemer geen schade lijdt.
Om precies te weten waar de risico’s liggen, is een werkgever met personeel verplicht een RI&E (Risico-Inventarisatie en –Evaluatie) uit te laten voeren. Daarin worden alle veiligheids- en gezondheidsrisico’s van het bedrijf in kaart gebracht en een plan gemaakt voor het oplossen. Als een werkgever dat goed doet, heeft hij aan de zorgplicht voldaan en kan dat er zelfs toe leiden dat de werkgever niet aansprakelijk is als een werknemer schade lijdt.

In een apotheek in Maastricht werkt een apothekersassistente. Zij heeft dienst in het weekend en dan slaapt zij in een kamer boven de apotheek. Inbrekers dringen ’s nachts het pand binnen en de assistente springt uit het raam. Ze raakt ernstig gewond en ligt een maand in het ziekenhuis. Ook is zij arbeidsongeschikt. De assistente stelt de werkgever aansprakelijk voor de schade die zij heeft geleden.

De werkgever kan aantonen dat hij alle veiligheidsmaatregelen heeft genomen die nodig waren. Hij had namelijk kort voor de inbraak een RI&E onderzoek uit laten voeren door een extern bedrijf. Daaruit bleek dat het pand adequaat was beveiligd en de nodige veiligheidsmaatregelen waren genomen. Een apotheek is geen juwelier of bank en een apotheek hoeft niet bedacht te zijn op inbraak zoals een bank dat zou moeten. De voorkant was goed beveiligd en de achterkant was voldoende verlicht. Ook waren in het pand de vluchtwegen goed aangegeven. De rechtbank oordeelde dan ook dat de werkgever voldaan had aan zijn zorgplicht en de werkgever werd niet aansprakelijk geacht.
Kijk zo levert een RI&E-rapport daadwerkelijk iets op!

Marieke Janus

janus advocatuur

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *