Bereken uw boete van I-SZW (voorheen Arbeidsinspectie)

Op 1 januari 2013 is de "wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving" in werking getreden. Dit houdt onder andere in dat er strenger tegen arbo-overtredingen wordt opgetreden.

Normbedragen gelden voor bedrijven met meer dan 500 medewerkers. Voor bedrijven met minder medewerkers geldt het volgende percentage:

  • bedrijven of instellingen met minder dan 5 werknemers betalen 10 procent;
  • bedrijven of instellingen met 5 tot en met 9 werknemers betalen 20 procent;
  • bedrijven of instellingen met 10 tot en met 39 werknemers betalen 30 procent;
  • bedrijven of instellingen met 40 tot en met 99 werknemers betalen 50 procent;
  • bedrijven of instellingen met 100 tot en met 249 werknemers betalen 60 procen
  • bedrijven of instellingen met 250 tot en met 499 werknemers betalen 80 procent.

De totale bij een boetebeschikking op te leggen bestuurlijke boete bestaat, in geval er sprake is van meer dan 1 overtreding, uit de som van de per overtreding berekende boetebedragen.

Voor de berekening van de op te leggen boete aan werknemers wordt aangesloten bij de correctie van de boetenormbedragen voor bedrijven of instellingen met minder dan vijf werknemers. Op grond van het zesde lid bedraagt de bestuurlijke boete die per boetebeschikking aan een werknemer kan worden opgelegd maximaal € 450.

In het geval van zware overtredingen, wordt het normbedrag vermenigvuldigd met twee.

Bij arbeidsongevallen die tot de dood hebben geleid en waarbij een overtreding van de Arbeidsomstandighedenwetgeving de directe aanleiding tot het ongeval was, wordt het boetenormbedrag dat bij die overtreding behoort met een factor vijf vermenigvuldigd.

Bij arbeidsongevallen die tot blijvend letsel of een ziekenhuisopname hebben geleid en waarbij een overtreding van de Arbeidsomstandighedenwetgeving de directe aanleiding tot het ongeval was, wordt het boetenormbedrag dat bij die overtreding behoort met een factor 4 vermenigvuldigd.

Indien meer dan tien, respectievelijk meer dan vijftig werknemers aan een niet-administratieve overtreding zijn blootgesteld wordt het normbedrag vermenigvuldigd met anderhalf, respectievelijk twee.

MATIGING

Bij de berekening van de op te leggen bestuurlijke boete kunnen één of meer van de volgende factoren aan de orde zijn en achtereenvolgens leiden tot verlaging van het al dan niet op bedrijfsgrootte gecorrigeerde normbedrag:

1°. indien de werkgever aantoont dat hij de risico’s van de werkzaamheden waarbij de overtreding zich heeft voorgedaan voldoende heeft geïnventariseerd, een veilige werkwijze heeft ontwikkeld die voldoet aan de vereisten van de Arbeidsomstandighedenwetgeving, deugdelijke, voor de arbeid geschikte, arbeidsmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking heeft gesteld en
de verdere nodige maatregelen heeft getroffen wordt de bestuurlijke boete gematigd met eenderde;
2°. indien de werkgever bovendien aantoont dat hij voldoende instructies heeft gegeven, wordt de bestuurlijke boete gematigd met nog eenderde; en
3°. indien de werkgever bovendien aantoont dat hij adequaat toezicht heeft gehouden, wordt geen bestuurlijke boete opgelegd.

Let op !!! Het gaat er echter niet om dat er een (schriftelijke)  risico-inventarisatie is gemaakt, maar dat met betrekking tot het in het geding zijnde feit de risico’s zijn geïnventariseerd, en op grond daarvan een veilige werkwijze is ontwikkeld, deugdelijke arbeidsmiddelen en pbm’s ter beschikking zijn gesteld en verdere passende maatregelen zijn genomen. Dat dit het geval is, kan ook blijken uit de veilige werkwijze, de verstrekte arbeidsmiddelen, pbm’s of instructies.

relevante artikelen:

http://www.arboinspectie.nl/kan-boete-worden-gematigd-als-de-werkgever-een-veilige-werkwijze-heeft-ontwikkeld-en-voldoende-instructies-heeft-gegeven/

http://www.arboinspectie.nl/regelgeving/