Wet arbeid vreemdelingen (Wav)

Een opdrachtgever gaf aan een hoofdaannemer opdracht voor de realisatie van een  nieuwbouwproject. De hoofdaannemer heeft ter uitvoering van dit project een onderaannemer ingeschakeld voor onder andere het uitvoeren van stukadoor-  en schilderwerken. Dat personeel blijkt niet te beschikken over een tewerkstellingsvergunning. Inspectie SZW legt zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer een boete op van € 128.000,=.   

Op grond van het bepaalde in de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) is het een werkgever verboden een vreemdeling in Nederland arbeid te laten verrichten zonder tewerkstellingsvergunning. De aard, intensiteit en duur van de verrichte werkzaamheden doen niet ter zake voor het begrip “werkgever” in de Wav,  en instemming met of wetenschap van de arbeid is niet vereist voor een kwalificatie als “werkgever” in de Wav. Als gevolg van dit ruime werkgeversbegrip kan een vreemdeling meerdere “werkgevers” tegelijk hebben in de zin van de Wav. Bij overeenkomsten van (onder)aanneming kunnen zowel de opdrachtgever als de aannemers voor de toepassing van de Wav “werkgever” zijn van het bij de uitvoering van het werk ingeschakelde personeel.

De Hoge Raad heeft inmiddels bepaald dat afwenteling van de boetes op de onderaannemer die het ‘illegale’ personeel inzet niet in strijd is met de wet of openbare orde. U kunt dus contractueel bepalen dat de eigen overtreding van de Wav wordt afgewenteld op uw opdrachtnemer. Een opdrachtgever heeft vaak geen weet van het feit dat er personeel zonder tewerkstellingsvergunning wordt ingezet. Wellicht moet ook uw contract op dit punt worden aangepast.

Mocht u hier hulp bij nodig hebben dan kunt u contact opnemen met de vakgroep Ondernemingsrecht.

Bas Jacobs

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *