Protocol Samen veilig doorwerken bouw- en technieksector

BRON: TECHNIEK NEDERLAND 

Het is belangrijk dat de bouw niet stilvalt tijdens het coronavirus. Daarom is er door het Rijk samen met de bouw- en technieksector een protocol vastgesteld: Samen veilig doorwerken. 

DOWNLOADS:

– Protocol ‘Samen veilig doorwerken’

– Maatregelen bouwplaats

– Maatregelen woning

Het Rijk en de bouw- en technieksector hebben het protocol Samen veilig doorwerken vastgesteld. Het protocol is een van de uitkomsten van de gesprekken die minister Knops van BZK en minister Van Veldhoven voor Milieu en Wonen onder andere met Doekle Terpstra van Techniek Nederland en Maxime Verhagen van Bouwend Nederland voeren om ervoor te zorgen dat de sector niet stil komt te liggen. Het protocol is tot stand gekomen met advies van het RIVM en de Inspectie SZW en wordt ondersteund door vakbonden, brancheverenigingen en werkgevers- en werknemersorganisaties.

Handreiking

Het protocol biedt een handreiking voor werkgevers en werknemers over hoe er in de sector op een veilige manier doorgewerkt kan worden, binnen en buiten huis. Dit is belangrijk voor bedrijven, opdrachtgevers en werknemers omdat duidelijkheid de basis vormt voor veilig werken en daarmee zorgt voor continuïteit in de bouwproductie en het behoud van werkgelegenheid.

Voorzitter Doekle Terpstra: ‘Vanzelfsprekend staat de veiligheid en gezondheid van onze medewerkers altijd voorop. Bij twijfel voeren we werkzaamheden niet uit. Maar waar we binnen de richtlijnen van het RIVM wél kunnen werken, moeten we het ook doen. Als het éven kan, werken we dóór!’ Het protocol maakt volgens Terpstra voor iedereen glashelder welke gedragsregels gelden. ‘Dat voorkomt discussie. We kunnen er vanaf maandag meteen mee aan de slag!’

Belangrijkste punten

De gedragsregels worden de komende periode actief naar werkgevers en werknemers in de bouw- en technieksector gecommuniceerd. De belangrijkste punten zijn:  ga zo veel mogelijk zelfstandig naar de bouwplaats, werk in kleine vaste teams op vaste locaties, houdt 1,5 meter afstand en overleg en eet niet samen in een bouwkeet. Voor werkzaamheden in huis is het belangrijk dat bewoners zoveel mogelijk in een andere ruimte verblijven, zij en de werknemers niet verkouden of ziek zijn en dat er 1,5 meter afstand wordt gehouden.

Bouw- en technieksector moeten niet stilvallen

De partijen zijn het erover eens dat alles op alles gezet moet worden om te voorkomen dat de bouw- en technieksector stilvalt. Daarom vindt er de komende periode intensief overleg plaats met opdrachtgevers, corporaties, netbeheerders om ervoor te zorgen dat er zo veel mogelijk doorgewerkt kan worden zonder de gezondheid van werknemers in gevaar te brengen.

Vergunningverlening op gang houden

Naast het door laten gaan van lopende projecten en aanbestedingen is de vergunningverlening essentieel. Het Rijk en de bouw- en technieksector roepen daarom provincies en gemeenten op door te blijven gaan met vergunningverlening zodat de orderportefeuilles gevuld blijven en het werken aan de woningbouw- en verduurzamingsopgave doorgaat.

Ook wordt bekeken of renovatie- onderhoudswerkzaamheden naar voren gehaald kunnen worden.

Het protocol Veilig samen doorwerken wordt ondersteund door: Aedes, AFNL-NOA, Bouwend Nederland, CNV, FNV Bouwen en Wonen, FNV Metaal, OnderhoudNL, Techniek Nederland en Woonbond.

Vragen over onze maatregelen?

Heeft u vragen over onze maatregelen? Stuur deze dan naar info@klimax.nl. Wij zullen uw vraag zo snel mogelijk beantwoorden.

DOWNLOADS:

–  Protocol ‘Samen veilig doorwerken’ (3)

– Maatregelen bouwplaats

– Maatregelen woning

Een gedachte over “Protocol Samen veilig doorwerken bouw- en technieksector”

 1. Aansprakelijkheid bij schending van de coronamaatregelen tijdens bouwwerkzaamheden: wie moet wat bewijzen?

   

  Bron:Defenz.nl

  Nederland kampt naast de coronacrisis al een geruime tijd ook met een wooncrisis. Het woningtekort blijft toenemen en de kooprijzen alsook de huurprijzen blijven stijgen. Om de wooncrisis het hoofd te bieden, hebben bijna alle politieke partijen in hun verziekingsprogramma opgenomen dat er de komende periode flink wat woningen bijgebouwd moeten worden. Het afgelopen jaar zijn er ondanks de coronamaatregelen daarom ook flink wat woning bijgebouwd.

  Om het bouwen tijdens de coronacrisis mogelijk te maken, heeft Bouwend Nederland samen met Techniek Nederland het Protocol ‘Samen veilig doorwerken’ opgesteld en op 27 maart 2020 aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties aangeboden.

  In het Protocol zijn veiligheidsvoorschriften opgenomen op basis waarvan de bouwwerkzaamheden ondanks de coronamaatregelen veilig en verantwoord door kunnen gaan. Dit is echter niet zonder gevaar, want wat nou als de aannemer de veiligheidsvoorschriften niet goed naleeft en de opdrachtgever besmet raakt? Hoe zit het dan met de aansprakelijkheid? En belangrijker nog: wie moet wat bewijzen?

  Ingeval de aannemer zich niet aan de veiligheidsvoorschriften houdt en de opdrachtgever daardoor besmet raakt, is de aannemer aansprakelijk voor de schade die de opdrachtgever dientengevolge lijdt. Het is in beginsel aan de opdrachtgever om aan te tonen dat zijn schade het gevolg is van het foute handelen van de aannemer. Met andere woorden: dat er een ‘causaal verband’ bestaat tussen de foute handeling van de aannemer en de schade die de opdrachtgever lijdt.

  Artikel 150 Rv bepaalt namelijk dat ‘De partij die zich beroept op rechtsgevolgen van door haar gestelde feiten of rechten, draagt de bewijslast van die feiten of rechten, tenzij uit enige bijzondere regel of uit de eisen van redelijkheid en billijkheid een andere verdeling van de bewijslast voortvloeit.’ Dit brengt een behoorlijke bewijslast met zich voor de opdrachtgever, omdat de opdrachtgever moet aantonen dat de foute handeling van de aannemer tot de besmetting met de daarbij behorende schade heeft geleid. Knap lastig, vooral vanwege de besmettelijkheid van het coronavirus en het feit dat men het virus overal kan oplopen. De opdrachtgever kan hierdoor in bewijsnood terechtkomen.

  Om dergelijke bewijsnoodgevallen op te vangen, is in de rechtspraak de zogenaamde ‘omkeringsregel’ ontwikkeld (zie onder meer HR 26 januari 1996, NJ §996/607 (Dicky Trading II) waarin de Hoge Raad de aanvankelijk voor verkeers- en arbeidsongevallen ontwikkelde omkeringsregel ook van toepassing heeft verklaard bij wanprestatie en onrechtmatige daad). Deze omkeringsregel houdt in dat het causaal verband tussen een onrechtmatige handeling of tekortkoming en de schade wordt vermoed aanwezig te zijn, als er een norm is geschonden die strekt tot voorkoming van een specifiek gevaar en dat gevaar waartegen de norm bescherming biedt, zich heeft verwezenlijkt; het zogenaamde ‘bewijsvermoeden’.

  Met andere woorden: als de aannemers de veiligheidsmaatregelen schendt die bescherming beogen te bieden tegen het oplopen van het coronavirus met de daarbij behorende schade en de opdrachtgever door de schending het virus oploopt, wordt het causaal verband tussen de schending en de schade vermoed aanwezig te zijn. De aannemer kan vervolgens aan dit vermoeden tornen door aannemelijk te maken dat de opdrachtgever de schade ook zonder de schending van de veiligheidsmaatregelen zou hebben opgelopen. Lukt het de aannemer niet om het bewijsvermoeden te ontkrachten (de kans waarop behoorlijk groot is als het gaat om het coronavirus), dan is hij verplicht de schade van de opdrachtgever volledig te vergoeden. Dit geldt ook in geval de opdrachtgever zich niet aan de veiligheidsvoorschriften houdt. Daarnaast kunnen veel besmettingen in de bouw tot een bouwstop van overheidswege leiden. Hier is noch de opdrachtgever noch de aannemer bij gebaat.

  Het is dus voor zowel de opdrachtgevers als de aannemers raadzaam om het Protocol goed door te nemen en de daarin opgenomen veiligheidsmaatregelen goed na te leven. Vooral ook vanwege het feit dat de gevolgen van het oplopen van het coronavirus (en daarmee dus ook de schade) desastreus kunnen zijn.

  In mijn volgende artikel zal ik ingaan op de aansprakelijkheid van de aannemer als werkgever bij schending van de coronamaatregelen.

  Heeft u als aannemer of als opdrachtgever aansprakelijkheidsvragen of andere bouwrecht gerelateerde vragen, neemt dan gerust contact met mij op.

   

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *