Hogere boete op ontbreken RI&E

Bron:VVPonline.nl

Het kabinet gaat het ontbreken van de verplichte Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) harder aanpakken. De boete gaat omhoog. “Daarnaast ben ik voornemens”, aldus staatssecretaris Van Ark, “om de situatie waarin de werkgever in het geheel niet beschikt over een RI&E aan te merken als een overtreding met directe boete. De Inspectie SZW kan in zo’n geval direct een boete opleggen in plaats van een eis of een waarschuwing.”

De verplichting tot het moeten beschikken over een RI&E is geregeld in artikel 5, eerste lid, van de Arbowet. De boete voor het ontbreken van een RI&E valt nu in categorie 4 met een normbedrag van 3.000 euro voor bedrijven met 500 of meer werknemers. Voor bedrijven met minder dan vijf werknemers betreft de hoogte van de boete tien procent  van het normbedrag (300 euro). 

Van Ark: “Gezien het hiervoor geduide grote belang van de RI&E voor het arbobeleid in een organisatie, ben ik voornemens om de boete voor bedrijven die de verplichtingen met betrekking tot de RI&E onvoldoende naleven te verhogen naar categorie 5 in de tarieflijst behorende bij de Beleidsregel boeteoplegging arbeidsomstandighedenwetgeving met een normbedrag van 4.500 euro.

“Ik ben tevens van plan ook voor de overige onderdelen van artikel 5 van de Arbowet het normbedrag met één categorie te verhogen. Voor artikel 5, derde lid, van de Arbowet, met betrekking tot het Plan van Aanpak waarin is aangegeven welke maatregelen worden genomen en binnen welke termijn, heb ik het voornemen het normbedrag te verhogen met twee categorieën van 750 naar 3.000 euro. Het Plan van Aanpak vervult namelijk een minstens even belangrijke rol als de RI&E zelf. De situatie waarin de werkgever in het geheel niet beschikt over een Plan van Aanpak wordt eveneens aangemerkt als een overtreding met directe boete.”

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *