Gevaarlijk werk…. Een trieste balans waarbij alles nog weer eens op een rij gezet wordt.


Bron:www.hr-kiosk.nl.

Begrip en oorzaken
Alle werkzaamheden kunnen gevaarlijk worden wanneer de risico’s worden onderschat. Het is dus van belang steeds alert te zijn op veiligheid en alle regelgeving omtrent veilig werken in acht te nemen. Wetten, regels, voorlichting en instructies zijn niet voldoende om alle oorzaken van bedrijfsongevallen weg te nemen. Veiligheid hoort een vanzelfsprekend onderdeel te zijn van ieders werkwijze, net zoals het vanzelfsprekend moet zijn om elkaar aan te spreken op onveilig gedrag. De belangrijkste oorzaken van bedrijfsongevallen zijn:

 1. gebrek aan kennis en ervaring
 2. onderschatting van de risico’s
 3. stress en vermoeidheid
 4. onvoldoende motivatie
 5. het werken met onjuiste apparatuur en gereedschappen
 6. verkeerde werkmethoden volgen

Organisatie

Gevaarlijk werk is een belangrijk aandachtsgebied van de Inspectie SZW. Die controleert of werkgever en werknemers zich houden aan de Arbowet en alle regelgeving die daaruit voortkomt. Bedrijfsongevallen moeten altijd bij de Inspectie SZW worden gemeld als er sprake is van een dodelijke afloop, ziekenhuisopname binnen 24 uur of blijvend letsel. Afhankelijk van de situatie kan de Inspectie SZW het ongeval onderzoeken en zal dan een rapport maken over haar bevindingen. Hoe heeft het ongeval kunnen ontstaan, wat waren de oorzaken, wie zijn in gebreke gebleven en wat zijn daarvan de consequenties?

Cijfers 2013

In 2013 liepen 458 duizend werknemers lichamelijk letsel of geestelijke schade op door een ongeval tijdens het werk. Dat komt overeen met 1 op de 15 werknemers in Nederland. In 2013 had 5,3 procent van de vrouwen een arbeidsongeval, bij mannen was dat 7,6 procent. Dit verschil komt doordat mannen vaker gevaarlijk werk doen dan vrouwen. Sinds 2005 is het aandeel arbeidsongevallen bij mannen licht gedaald. Bij vrouwen nam het aandeel aanvankelijk toe, maar bleef sinds 2008 vrij stabiel. Deze ontwikkelingen hangen samen met de afname van het aantal werkzame mannen in de bouw sinds 2001 en met de toename van het aantal werkzame vrouwen in de gezondheidszorg en overheid in de periode 2001-2008. In 2013 had 8,2 procent van de werknemers tot 25 jaar een arbeidsongeval met letsel opgelopen. Dat is bijna anderhalf keer zo veel als bij de werknemers van 25 jaar of ouder. Werknemers tot 25 jaar verzuimden daarentegen minder vaak na een arbeidsongeval. Slechts 1 op de 3 bleef een dag of langer thuis van het werk. Jongeren zijn relatief vaak werkzaam in de horeca. In die bedrijfstak gebeuren relatief veel arbeidsongevallen, maar die leiden meestal niet tot verzuim van een dag of langer. De meeste arbeidsongevallen deden zich voor bij werknemers in de horeca, circa 12 procent was slachtoffer van een ongeval. Ook in de bouw is het aandeel met ruim 8 procent hoger dan gemiddeld. (Bron: CBS, 22 jul. 2014)

Enquête

Ongeveer twee op de tien werknemers heeft wel eens te maken met gevaarlijk werk. Vooral werknemers in de sector openbaar bestuur ervaren dat zij regelmatig gevaarlijk werk moeten doen. Dat blijkt uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2013 van TNO en CBS. Van de in totaal ruim 23 duizend respondenten geeft 3,7 procent aan regelmatig gevaarlijk werk te moeten doen en 16,1 procent soms. Mannen hebben naar eigen zeggen vaker te maken met gevaarlijk werk dan vrouwen. Van de mannelijke respondenten moet 26,7 procent regelmatig of soms gevaarlijk werk doen. Bij de vrouwen is dat 12,1 procent. In de bedrijfstakken openbaar bestuur, bouwnijverheid en vervoer en opslag hebben de werknemers het meest te maken met gevaarlijk werk. In financiele instellingen en de bedrijfstak informatie en communicatie hebben werknemers het minst met gevaarlijk werk te maken. (Bron: ARBO Magazine, 13 mei 2014)

Gevaarlijke jobs die goed betalen

Het is niet zo dat de meest gevaarlijke banen helemaal niet rendabel zijn. Er zijn een aantal carrière-mogelijkheden die kunnen worden gelabeld als gevaarlijke banen die goed voldoende te betalen voor de werknemer tot een respectabele leven te leiden. Samen met een aanvaardbare hoeveelheid per jaar salaris, zijn deze banen die goed betalen meestal geassocieerd met onjuiste en risicovolle arbeidsomstandigheden. Een overzicht van gevaarlijke banen die goed betalen, is te vinden op de site van carrière. Red: Let niet op het Nederlands.

Meeste bedrijfsongevallen bij metaalwerkers en bouwvakkers

In 2015 had 5,1 procent van de werknemers die metaalarbeider of machinemonteur zijn en 4,8 procent van de bouwarbeiders een arbeidsongeval met ten minste een dag verzuim. Gemiddeld voor alle werknemers was dat 1,4 procent. Andere beroepsgroepen waarin werknemers vaak slachtoffer zijn van een arbeidsongeval en dan een of meer dagen niet kunnen werken zijn voedselverwerkende beroepen (zoals slagers), bestuurders van voertuigen, bedieners van mobiele machines, tuinders, akkerbouwers en veetelers. Verder bleek dat mannen vaker een gevaarlijk beroep hebben dan vrouwen. In negen van de tien beroepsgroepen waarin het vaakst ongelukken gebeuren zijn meer mannen dan vrouwen werkzaam. (Bron: CBS, 19 jul. 2016)

Veel ongelukken bij werken met heftruck

In 2016 vielen er in de eerste 7 maanden van het jaar in Nederland al 7 dodelijke slachtoffers bij een heftruckongeval. Heftruck Nederland toont tips voor veilig werken met een heftruck in een infographic:

 

Sterke toename ongelukken 2016

Het aantal arbeidsongevallen is sterk toegenomen in 2016, waarbij van elke 15 werknemers er 1 betrokken is bij een ongeval op de werkvloer. Maar wat zijn dan de oorzaken van arbeidsongevallen? En op welke werkplekken en bij welke beroepen komen arbeidsongevallen het meest voor? Met dank aan VCAcursus zijn feiten en cijfers op een rijtje gezet, hun infographic ‘Heb jij een gevaarlijk beroep?’ laat aan duidelijkheid niets te wensen over.

Nederland telt binnen Europa minste dodelijke ongevallen van werkenden

Per 100.000 werkenden telde Nederland 1 dodelijk ongeval. Griekenland (1,2), Finland (1,2 in 2013) Duitsland (1,4), Zweden (1,5) en UK (1,6) scoorden eveneens laag. Roemenië (7.1) daarentegen kende de meeste dodelijke ongelukken. (Bron: Eurostat, 27 apr. 2017)

Bouw negeert adviezen OVV

De bouw negeert steevast de adviezen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, blijkt uit onderzoek van het vakblad Cobouw. Het signaal van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) is verontrustend. ”Sinds de oprichting in 2005 onderzocht de OVV zeven vergelijkbare bouwdrama’s. Het voornaamste doel van deze onderzoeken is het trekken van lering en voorkoming van herhaling”. Vooral als grote bouwbedrijven kleinere partijen inhuren, wil de aansprakelijkheid van een project nog wel eens diffuus worden. Vier punten van zorg keren volgens de OVV steeds terug:

 • gebrekkige coördinatie van de werkzaamheden
 • diffuse verdeling van de verantwoordelijkheden
 • onvoldoende veiligheidsbesef
 • onvoldoende toetsing van de risico’sVeiligheidsvoorschriften te vaak niet uitgelegdUtrechtse bouwplaats bron van overtredingenDoden in de bouw
 • Het aantal ongelukken in de bouw waarbij iemand om het leven is gekomen, is de laatste twee jaar verdubbeld. Dit blijkt uit cijfers van de Inspectie SZW. Vorig jaar kwamen in Nederland 20 bouwvakkers om het leven. In 2016 waren dat er nog 16 en het jaar daarvoor 9. In de afgelopen 8 jaar vielen er 162 doden in de bouw en dat is bijna 30 procent van alle dodelijke bedrijfsongelukken. Het aantal ongelukken in de bouw waarbij iemand om het leven is gekomen, is de laatste twee jaar verdubbeld. Dit blijkt uit cijfers van de Inspectie SZW. Vorig jaar kwamen in Nederland 20 bouwvakkers om het leven. In 2016 waren dat er nog 16 en het jaar daarvoor 9. In de afgelopen 8 jaar vielen er 162 doden in de bouw en dat is bijna 30 procent van alle dodelijke bedrijfsongelukken. De toename komt vooral doordat er veel meer onderaannemers, zzp’ers, buitenlandse krachten en niet-gekwalificeerd personeel op de bouwplaatsen werken. Dat leidt tot onveilige situaties. Volgens de inspectie was er voorheen altijd maar één grote aannemer met één veiligheidscoördinator, maar nu is daar geen sprake meer van en dat leidt tot grote problemen. FNV Bouw beaamt dit ook. Via hun meldpunt komen er nog steeds klachten binnen over onregelmatigheden rond steigerbouw, het gebruik van apparatuur en niet-gekwalificeerd personeel. (Bronnen: Inspectie SZW & BG Magazine, 27 mrt. 2018) 
 • Op de Utrechtse bouwplaats Leidscherijn-centrum heeft de Inspectie SZW verschillende overtredingen geconstateerd. Zo was op een aantal plaatsen de veiligheid van de bouwvakkers in het geding. Ook wordt onderzoek gedaan naar onderbetaling en te lange werktijden. Op de bouwplaats werken gemiddeld per dag ruim 800 bouwvakkers in dienst van verschillende bouwbedrijven en onderaannemers. Het gaat hier om utiliteitsbouw in de afbouwfase. Begin februari vond er een arbeidsongeval plaats waarbij een bouwvakker zwaar gewond werd. Hij stond op een rolsteiger die uit elkaar viel. Tijdens het ongevalsonderzoek constateerde de arbeidsinspecteur dat veel zaken niet op orde waren. Zo heeft hij ter plaatse werkzaamheden stilgelegd in verband met valgevaar. Voor de Inspectie SZW waren deze bevindingen genoeg redenen om dinsdag 27 februari een grootschalige controle te houden. Er werd niet alleen gecontroleerd op veilig en gezond werken, maar ook op eerlijk werken. (Bron: Min. SZW, 28 feb. 2018)
 • Onderschatting van risico’s, stress en vermoeidheid en gebrek aan kennis en ervaring zijn de belangrijkste oorzaken voor ongevallen op de werkvloer. Tijdelijke werknemers, anderstaligen en jongeren lopen daarbij het meeste risico. Uit recent onderzoek van Manutan onder medewerkers blijkt dat veel ongevallen voorkomen kunnen worden. Slechts 61 procent van de ondervraagden op de werkvloer geeft aan dat de veiligheidsvoorschriften aan iedereen goed uitgelegd worden. “Dat is veel te weinig,” stelt Jan Piet van Dijk,  Director Operations Benelux en Veiligheidscoordinator bij Manutan. “Het betekent dat ruim een derde van de medewerkers zonder goede voorlichting aan het werk gezet wordt.” (Bron: Managers on Line, 10 jan. 2018)
 • (Bron: About HRM, 20 dec. 2017)

Werken in de agrarische sector gaat te vaak mis

In 2017 werden 93 werknemers in de agrarische sector slachtoffer van een ernstig arbeidsongeval. Ook overtraden bedrijven regelmatig de regels over arbeidstijden, het minimumloon en vakantiegeld. Alleen al bij de loonwerkbedrijven constateerde de inspecteurs 336 overtredingen. Die gingen vooral over de machineveiligheid. Vaak worden bewegende onderdelen niet afgeschermd waardoor werknemers door de machine gegrepen kunnen worden. In de paddenstoelenteelt is bij meer dan tweederde van de bedrijven opgetreden. Bij vrijwel al de geïnspecteerde bedrijven lopen de werknemers gezondheidsrisico’s door fysieke overbelasting. In pluimveebedrijven is er gevaar voor medewerkers door blootstelling aan agrarisch stof en onveilige machines of heftrucks. (Bron: Manageronline, 18 jul. 2018)

Bezorgbrommers rijden 6 keer vaker schade dan privébrommers

Bestuurders van bezorgbrommers hebben veel vaker een ongeluk dan andere bromfietsers. Volgens Veilig Verkeer Nederland rijden de bezorgkoeriers bijna zes keer vaker schade. Bovendien ligt het gemiddelde schadebedrag ook nog eens 75% hoger. Het gedrag in het verkeer, zoals afleiding, te hoge snelheid of het niet verlenen van voorrang, is vaak de oorzaak van ongevallen, blijkt volgens VVN uit analyses van bromfietsongevallen. “Het feit dat brom- en snorfietsen evenwichtsvoertuigen zijn die de berijder geen bescherming bieden bij een ongeval draagt ook bij aan het hoge ongevalsrisico van brom- en snorfietsers. Omdat gedragsfactoren de meest voorkomende oorzaken zijn, ligt het voor de hand de oplossing te zoeken in het bewuster maken van de bezorgkoeriers van de gevaren. Daarom ontwikkelde de Vereende samen met partner Veilig Verkeer Nederland 5 gouden regels voor bezorgkoeriers, in straattaal: 

 • Ik gass ’m rustig en hou me aan de stiffe regels
 • Ik ga niet te ham
 • Ik timer rustig bij ieder rood licht of zebrapad
 • Ik leb of ijk niet naar me phonna tijdens het rijden
 • Ik draag een helm en doe ’m stavVaker gerommel met bewijs na ernstige arbeidsongevallen
 • Na ernstige arbeidsongevallen wordt er vaker gerommeld met bewijsmateriaal, constateert Sylvia Kubicz, officier van justitie bij het Functioneel Parket. Heel zorgelijk, vindt zij. “De waarheid komt altijd boven tafel.” In een nieuwe ‘aanwijzing’ legt het OM bij strafrechtelijke vervolging nu meer nadruk op verwijtbaarheid. Een nieuwe aanwijzing van het Openbaar Ministerie over de handhaving Arbeidsomstandighedenwet en Arbeidstijdenwet (2018A006), per 1 oktober 2018 van kracht, “relateert de inzet van strafrechtelijke middelen bij de strafrechtelijk te handhaven overtredingen van de Arbowet bij ernstige arbeidsongevallen niet meer alleen aan de ernst van de gevolgen (dodelijke afloop) maar mede aan het (verwijtbare) gedrag van de overtreder.” Met andere woorden: er wordt bij de beslissing om strafrechtelijk te vervolgen meer dan voorheen gekeken of een ongeval verwijtbaar is. (Bron en meer: Arbo-online, 29 jan. 2019)
 • (Bronnen: RTV Utrecht en Findinet, januari 2019)

 

2 gedachten over “Gevaarlijk werk…. Een trieste balans waarbij alles nog weer eens op een rij gezet wordt.”

 1. Werknemers vaker arbeidsongeval dan zelfstandigen

  Bron: CBS

  In 2017 had 1,6 procent van de werknemers van 15 tot 75 jaar een arbeidsongeval dat tot minimaal één dag verzuim leidde. In 2015 was dat nog 1,4 procent. Onder zelfstandig ondernemers was dit met 1,2 procent iets lager, en bleef het gelijk. De jongste werknemers hadden het vaakst een arbeidsongeval met verzuim. Dat meldt het CBS op basis van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) en de Zelfstandigen Enquête Arbeid (ZEA), uitgevoerd door het CBS en TNO.

  Onder zelfstandig ondernemers met personeel had 0,7 procent in 2017 een arbeidsongeval met verzuim. Dit was nagenoeg gelijk in 2015. Onder zelfstandig ondernemers zonder personeel (zzp’ers) was dit aandeel in beide jaren 1,3 procent. Zzp’ers die vooral producten verkopen of grondstoffen aanbieden, hebben vaker een arbeidsongeval met verzuim dan zzp’ers die eigen arbeid of diensten aanbieden.

   

  Werkenden met een arbeidsongeval met ten minste een dag verzuim% 15- tot 75-jarigen

  Werkenden met een arbeidsongeval met ten minste een dag verzuim (% 15- tot 75-jarigen)

   

  2017

  2015

  Werknemers

  1,6

  1,4

  Zelfstandig ondernemers

  1,2

  1,2

  Waarvan

     

  Zelfstandig ondernemers zonder personeel

  1,3

  1,3

  Zelfstandig ondernemers met personeel

  0,7

  0,8

  Bron: CBS, TNO

  Jongste werknemers vaker arbeidsongeval met verzuim

  Jongere werknemers (15 tot 25 jaar) hadden in 2017 vaker een arbeidsongeval met verzuim dan oudere werknemers. Dit hangt samen met andere verschillen tussen jong en oud. Jongere werknemers zijn bijvoorbeeld vaker uitzendkracht dan oudere werknemers, en uitzendkrachten hebben vaker een arbeidsongeval dan werknemers met een vaste arbeidsrelatie.

   

  Werknemers met een arbeidsongeval met ten minste een dag verzuim, 2017%

  Werknemers met een arbeidsongeval met ten minste een dag verzuim, 2017 (% )

   

  Werknemers met arbeidsongeval

  15 tot 25 jaar

  1,9

  25 tot 35 jaar

  1,7

  35 tot 45 jaar

  1,6

  45 tot 55 jaar

  1,4

  55 tot 65 jaar

  1,6

  65 tot 75 jaar

  1,2

  Bron: CBS, TNO

  In Nederland minder ernstige arbeidsongevallen dan gemiddeld EU

  In 2016 deden zich in de 28 EU-landen gemiddeld 1,7 duizend arbeidsongevallen met ten minste vier dagen verzuim per 100 duizend werknemers voor. Nederland zit met 1,3 duizend onder dit EU-gemiddelde. Ten opzichte van 2015 is het aantal arbeidsongevallen met minstens vier dagen verzuim zowel in Nederland als in de Europese Unie gestegen. Toen telde Nederland ruim 1,2 duizend arbeidsongevallen per 100 duizend werknemers, tegenover een EU-gemiddelde van ruim 1,6 duizend per 100 duizend.

   

  Arbeidsongevallen* met ten minste vier dagen verzuim, 2016

  Arbeidsongevallen* met ten minste vier dagen verzuim, 2016 (per 100 duizend werknemers (15- tot 75-jarigen))

   

  Aantal arbeidsongevallen per 100 duizend werknemers

  Portugal

  3589

  Frankijk

  3409

  Spanje

  3210

  Luxemburg

  2511

  Italië

  2117

  Oostenrijk

  2102

  Duitsland

  2079

  België

  1972

  Finland

  1860

  Denemarken

  1813

  Europese Unie (EU-28)

  1699

  Slovenië

  1557

  Malta

  1507

  Nederland

  1304

  Estland

  1210

  Kroatië

  984

  Tsjechië

  922

  Verenigd Koninkrijk

  865

  Zweden

  796

  Ierland

  769

  Hongarije

  722

  Cyprus

  717

  Polen

  538

  Slowakije

  533

  Litouwen

  333

  Letland

  236

  Griekenland

  229

  Roemenië

  87

  Bulgarije

  76

  Bron: CBS, Eurostat

  *Gestandaardiseerd

  Bronnen

 2. Vaker gerommel met bewijs na ernstige arbeidsongevallen

  Bron: Arbo-online.nl

  Na ernstige arbeidsongevallen wordt er vaker gerommeld met bewijsmateriaal, constateert Sylvia Kubicz, officier van justitie bij het Functioneel Parket. Heel zorgelijk, vindt zij. “De waarheid komt altijd boven tafel.” In een nieuwe ‘aanwijzing’ legt het OM bij strafrechtelijke vervolging nu meer nadruk op verwijtbaarheid.

  Sylvia Kubicz, officier van justitie bij het Functioneel Parket in Amsterdam, onderzoekt in haar regio dodelijke en ernstige arbeidsongevallen. Zij overlegt geregeld over dossiers met collega’s in andere regio’s. Kubicz onderhoudt vanuit het landelijk Functioneel Parket ook contact met de Inspectie SZW.

  In 2018 kwamen in Nederland 75 mensen om het leven door een ongeval op het werk. Daarmee is het aantal dodelijke arbeidsongevallen terug op het niveau van 2016 (70) en is de daling in 2017 (50 doden) tenietgedaan.

  Twee trends waarneembaar bij ernstige arbeidsongevallen

  De officier van justitie en haar collega’s signaleren twee trends bij ernstige arbeidsongevallen. Kubicz: “In bepaalde sectoren neemt het aantal ernstige ongevallen toe. De bouwsector moet snel en goedkoop bouwen en lijkt daardoor te bezuinigen op veiligheid. Er gebeuren veel ongevallen door gebrek aan coördinatie en overzicht. Een voorbeeld: iemand haalt op een verdieping een vangnet weg om te kunnen werken, maar op de etage erboven valt een andere werknemer in een gat.”

  Ook de tweede trend is zorgelijk, zegt Kubicz: “In meer zaken worden kort na het ongeval verhullende handelingen verricht. Bijvoorbeeld door getuigen te beïnvloeden en hen een net iets ander verhaal te laten vertellen over de toedracht van het ongeval. Of er worden bewust veranderingen aangebracht op de plaats van het ongeval: bij een strafrechtelijk onderzoek het ‘plaats delict’. Het is zelfs gebeurd dat er na een ongeval certificaten zijn vervalst. Dat soort gerommel met bewijsmateriaal gebeurt vaker. Of we zijn het beter gaan zien, omdat we er meer oog voor hebben.”

  Functioneel Parket is specialistisch onderdeel van OM

  Als specialistisch onderdeel van het Openbaar Ministerie werkt het Functioneel Parket vanuit vier eenheden landelijk aan de bestrijding van complexe fraude, milieucriminaliteit en ontnemingszaken. Daarnaast is het Functioneel Parket verantwoordelijk voor de opsporing en vervolging van strafzaken waarin onder andere de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (I-SZW) als bijzondere opsporingsdienst (BOD) het opsporingsonderzoek doet.

   

  En doet strafrechtelijk onderzoek ernstige arbeidsongevallen

  In 2016 kwam ook het strafrechtelijk onderzoek naar ernstige arbeidsongevallen terecht bij het Functioneel Parket. Kubicz: “Het Functioneel Parket heeft veel ervaring met complexe en omvangrijke onderzoeken. De onderzoeken naar arbeidsongevallen vallen vaak ook in die categorie. Het Functioneel Parket behandelde al veel economische delicten, waaronder asbestzaken, incidenten met BRZO-bedrijven en kwesties met gevaarlijke stoffen. Die feiten gebeuren vaak in combinatie met overtredingen van de Arbeidsomstandighedenwet. Bovendien behandelt het Functioneel Parket ook alle andere zaken die de opsporingsdienst van Inspectie SZW onderzoekt. Daarom is gekozen voor een loket.”

  Landelijk werken 15 tot 20 officieren van justitie met ondersteuning van parketsecretarissen aan zaken.

  Bij opzet in het spel geldt overtreding artikel 32 als misdrijf

  Handhaving van de Arbowet en de Arbeidstijdenwet gebeurt doorgaans via de bestuursrechtelijke aanpak. Dit houdt in dat in de meeste gevallen een zaak wordt afgedaan met een (stevige) bestuurlijke boete. Het strafrecht komt alleen kijken bij ernstige overtredingen van bepalingen van Arbowet en Arbeidstijdenwet die zijn aangewezen in de zin van de Wet op de economische delicten (WED).

  Zo stelt artikel 32 van de Arbowet strafbaar: Het in strijd met de Arbowet handelen of nalaten indien daardoor mogelijk levensgevaar of ernstige schade aan de gezondheid van een of meer werknemers ontstaat of te verwachten is.

  Als er opzet in het spel is, geldt overtreding van artikel 32 als misdrijf. Zo niet, dan is sprake van een overtreding.

  Na dodelijk of ernstig arbeidsongeval: strafrechtelijk onderzoek

  Onderzoek kan ook leiden tot vervolging van een directeur of direct leidinggevende als natuurlijk persoon

  Een arbeidsongeval dat geleid heeft tot ziekenhuisopname, blijvend letsel of overlijden? Dan is de werkgever verplicht om dat te melden bij de Inspectie SZW. Kubicz: “Gebeurt dat niet, dan riskeert een werkgever een stevige boete.”

  Na een aantal ernstige arbeidsongevallen volgt altijd een strafrechtelijk onderzoek. Na een arbeidsongeval met dodelijke afloop, bijvoorbeeld. Of als een kind bij verboden arbeid ernstig letsel heeft opgelopen. Of als een ongeval om andere redenen zwaar te noemen is.

  Dit gebeurt er na melding van dodelijk arbeidsongeval

  Kubicz vertelt wat er concreet gebeurt met een melding: “Bij een dodelijk ongeval gaan meestal twee inspecteurs en een schouwarts direct ter plaatse. De politie is er vaak ook. I-SZW informeert onmiddellijk de officier van justitie van het Functioneel Parket in de betreffende regio. Want er moeten meteen beslissingen worden genomen, bijvoorbeeld over aanvullend onderzoek naar het lichaam en de omstandigheden.”

  Binnen het strafrechtelijk onderzoek is voor sommige opsporingsbevoegdheden expliciet toestemming nodig van een officier van justitie of rechter-commissaris. “Moeten we de ongevalsplek als plaats delict veiligstellen? Moeten we als bewijsmateriaal materialen of machines in beslag nemen of stukken vorderen? Dat overlegt de inspecteur ter plaatse telefonisch met de officier van justitie”, aldus Kubicz over de eerste handelingen.

  Onderzoek kan leiden tot vervolging leidinggevende

  In een strafrechtelijk onderzoek werkt de toezichthouder van de Inspectie als opsporingsambtenaar en hoort betrokkenen zoals verdachten en getuigen. De Inspectie SZW kent hiervoor ook een gespecialiseerd Team Omvangrijke Ongevallen.

  Kubizc: “Bij een dodelijk ongeval kan sprake zijn van een aanwijzing of verdenking van een strafbaar feit gepleegd door de werkgever. Meestal is het bedrijf als rechtspersoon in zo’n geval de eerste verdachte. Maar onderzoek kan ook leiden tot vervolging van een directeur of direct leidinggevende als natuurlijk persoon. Of van een werknemer, als die verwijtbare fouten heeft gemaakt.”

   

  Doel onderzoek: niet veroordeling, maar waarheidsvinding

  Voor een werkgever is het na een dodelijk ongeval best schrikken om er direct een strafrechtelijk onderzoek bovenop te krijgen, beseft de officier van justitie. Maar het hoofddoel van het Openbaar Ministerie en de Inspectie SZW is waarheidsvinding, benadrukt zij. Kubicz: “Het doel is om te achterhalen wat er is gebeurd. Waarheidsvinding is onze belangrijkste drijfveer.

  Het is niet ons doel om bewijs te verzamelen tegen een werkgever. Dat kan wel het gevolg zijn van een onderzoek, dat klopt. Maar een aanwijzing of verdenking betekent niet altijd dat we tot bewijs komen van een strafbaar feit. Als blijkt dat er geen verwijt kan worden gemaakt, dan is dat de uitkomst van het onderzoek. Niet alle onderzoeken leiden tot een veroordeling.”

  Nieuwe aanwijzing OM over handhaving Arbowet van kracht

  Het is uiteindelijk aan de officier van justitie – veelal in overleg met de inspecteurs van I-SZW – om te bepalen of de zaak daadwerkelijk voor de strafrechter moet komen.

  Een nieuwe aanwijzing van het Openbaar Ministerie over de handhaving Arbeidsomstandighedenwet en Arbeidstijdenwet (2018A006), per 1 oktober 2018 van kracht, “relateert de inzet van strafrechtelijke middelen bij de strafrechtelijk te handhaven overtredingen van de Arbowet bij ernstige arbeidsongevallen niet meer alleen aan de ernst van de gevolgen (dodelijke afloop) maar mede aan het (verwijtbare) gedrag van de overtreder.” Met andere woorden: er wordt bij de beslissing om strafrechtelijk te vervolgen meer dan voorheen gekeken of een ongeval verwijtbaar is.

  Strafrecht inzetten bij zaken waar dat echt nodig is

  In een strafrechtelijk onderzoek werkt de toezichthouder van de Inspectie als opsporingsambtenaar

  Het strafrecht is vooral voor die gevallen waarin de inspecteur “aanwijzingen heeft dat er sprake is van een opportunistische en calculerende overtreder die bewust en structureel de regels overtreedt en/of als er sprake is van een crimineel opererende overtreder”.

  Kubicz: “De eerdere aanwijzing legde veel nadruk op gevolg. Bij een dodelijk arbeidsongeval was er sprake van een strafrechtelijke afhandeling, zonder overlijden van een bestuursrechtelijke. Dat voelde niet altijd passend. We willen het strafrecht inzetten bij zaken waar dat echt nodig is. Bijvoorbeeld omdat een werkgever het bewust niet zo nauw neemt met veiligheid. In andere gevallen valt er soms niets te verwijten na een dodelijk ongeval. Iemand die een misstap maakt op een ladder kan ook dodelijk ten val komen. Je kunt strafrechtelijke vervolging dus niet alleen ophangen aan het gevolg.”

  Bewijs verhullen of getuigen beïnvloeden is heel ernstig feit

  Het intimideren van werknemers of toezichthouders of het toedekken van oorzaken van een ongeval door het doen van valse verklaringen of wegnemen van bewijsmateriaal kunnen redenen zijn om juist wel strafrechtelijk te volgen, stelt de nieuwe aanwijzing. Het verhullen van bewijsmateriaal of het beïnvloeden van getuigen in een strafzaak is ook echt een heel ernstig feit en kwalijke zaak, benadrukt Kubicz.

  Meineed in verklaring maakt van getuige een verdachte

  “Ik kan me voorstellen dat een werkgever schrikt van een onderzoek van de Inspectie SZW. Maar ik kan me niet voorstellen dat je daardoor bewijsmateriaal probeert te veranderen. Inspecteurs weten dat dit soms toch gebeurt en zijn daar heel alert op. Twijfelen wij aan een verklaring van een getuige, dan laten we die getuige eventueel een verklaring afleggen bij een rechter-commissaris. Dat is minder vrijblijvend dan een verhoor door een inspecteur.

  Een getuige die tegenover de rechter-commissaris niet de waarheid vertelt, pleegt meineed. En heeft daardoor een groot probleem. Want dan ben je niet alleen getuige, maar word je ook verdachte. Als er niets te verwijten valt, wordt dat echt wel duidelijk. Ga alsjeblieft niet rommelen. De waarheid komt altijd boven tafel.”

  Tekst | Walter Baardemans

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.