Betonwapening parkeergarage niet aangepast op afwijkend ontwerp, beperkt lerend vermogen in de bouwsector

Bron: www.onderzoeksraad.nl

De parkeergarage bij Eindhoven Airport is vorig jaar ingestort doordat de vloerplaten anders werden toegepast dan gebruikelijk is, zonder dat is nagedacht over de consequenties. Als gevolg daarvan was de wapening ter hoogte van de naden van de vloer te kort.

Dat staat in het rapport ‘Bouwen aan constructieve veiligheid – Lessen uit instorting parkeergebouw Eindhoven Airport’, dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft gepubliceerd. De Raad constateert dat de bouwsector er nog steeds niet in slaagt om veiligheidsrisico’s van bouwprojecten structureel goed te beheersen.

Oorzaak van de instorting
Op 27 mei 2017 stortte een deel van de parkeergarage bij Eindhoven Airport in. Het gebouw was bijna gereed en zou een maand later in gebruik worden genomen. Uit het onderzoek van de Raad blijkt dat de vloerplaten anders zijn gelegd dan gebruikelijk. Door de keuze in het ontwerp om de vloerplaten een kwartslag te draaien, kwamen de naden tussen de platen te liggen op de plek waar de vloer het meeste doorbuigt. Hierdoor ontstond een kwetsbaar vloerontwerp en had extra aandacht besteed moeten worden aan het ontwerp van de plaatnaden tussen de vloerplaten. Dit gebeurde echter niet, waardoor de koppelwapening te kort werd uitgevoerd. De hoge temperatuur op 27 mei zorgde voor extra belasting van de vloer waardoor die instortte. Daarnaast blijkt dat betrokken partijen signalen, die wezen op een constructief veiligheidstekort, onvoldoende hebben opgevolgd. Het gaat onder meer om scheurvorming in de vloeren en waterplassen op de vloer.

Beperkt lerend vermogen in de bouwsector
De afgelopen jaren heeft de Onderzoeksraad meerdere onderzoeken verricht naar ongevallen in de bouw, waaronder de ingestorte betonvloer in de B-Tower in Rotterdam (2010), het ingestorte dak van het Grolsch Vestestadion (2011) en het hijsongeval in Alphen aan den Rijn (2015). De Raad constateert dat de bevindingen uit deze onderzoeken niet hebben geleid tot verbeteringen en dat partijen de schuld te gemakkelijk bij een ander leggen. De sector beschouwt elk bouwwerk – en daarmee ook elk incident – als uniek. Hierdoor leert de sector onvoldoende van ongevallen. De bouwsector heeft nog niet bewezen toegerust te zijn op een grotere verantwoordelijkheid, terwijl het voorliggende ‘Wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen’ daar wel van uit gaat. Het is veelzeggend dat na het instorten van de parkeergarage discussie ontstond over constructieve veiligheid van tientallen andere gebouwen in Nederland met een soortgelijk legplan. Het is volgens de Raad dan ook van belang dat de bouwsector zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt om een verbeterslag te maken.

Diffuse verantwoordelijkheidsverdeling
Net als in de eerdere bouwonderzoeken van de Raad, blijkt bij de ingestorte parkeergarage in Eindhoven sprake van onduidelijkheid over verantwoordelijkheden. Het ontbrak aan een centrale partij die zicht had op de risico’s van het gehele bouwproces. Uit de analyse van de Raad blijkt dat in alle fasen van het bouwproces in Eindhoven de gezamenlijke aandacht voor veiligheid onvoldoende was. Al in eerdere onderzoeken wees de Raad op de noodzaak van het organiseren van procesverantwoordelijkheid. Desondanks is de gezamenlijke risicobeheersing van bouwprojecten nog niet op orde en blijven risico’s en kwetsbaarheden onopgemerkt.

Focus op laagste prijs
Uit onderzoeken van de Raad blijkt dat de laagste prijs vaak leidend is en risico’s onvoldoende doorgrond worden. Dit gaat ten koste van de kwaliteit en veiligheid. Wanneer de opdrachtgever veiligheid zwaarder laat meewegen in de aanbesteding, kan flinke veiligheidswinst geboekt worden.

Bestaande bouw
Uit het onderzoek blijkt dat de instorting van de parkeergarage het gevolg was van een ontwerpkeuze waarvan de consequenties niet goed zijn doordacht. Een gebouw met soortgelijke vloeren is niet per definitie onveilig, zolang het ontwerp van de desbetreffende vloer maar goed is doordacht. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft op basis van eerder onderzoek naar de instorting opgeroepen gebouwen met zogeheten breedplaatvloeren te controleren. Een aantal gebouwen werd uit voorzorg ontruimd en gesloten. Naar verwachting zijn naar aanleiding van de oproep van de minister de gebouwen in kaart gebracht waar mogelijk een risico aanwezig is. Met de bevindingen van de Raad dient de focus bij de vervolgcontrole van deze gebouwen gericht te worden op het ontwerp van de vloer en de detaillering van de plaatnaden, voor zover bij de eerdere controles niet al naar deze elementen is gekeken.

Aanbevelingen van de Onderzoeksraad
De Onderzoeksraad is van oordeel dat betere risicobeheersing in de bouwsector nodig is om stappen te zetten in de richting van daadwerkelijke verbetering van de veiligheid.
Hiertoe richt de Raad zich op drie terreinen.
1. Minder vrijblijvende Governance Code Veiligheid in de Bouw
2. Het borgen van veiligheid
3. Het organiseren van professionele tegenspraak

De Onderzoeksraad beveelt aan:
1. Aan de kerngroep Governance Code Veiligheid in de Bouw:
Werk gezamenlijk aan het opstellen van principes die veiligheid (constructieve veiligheid, omgevingsveiligheid en arbeidsveiligheid) in de bouw bevorderen, en werk deze principes uit in de Governance Code Veiligheid in de bouw. Zorg ervoor dat deze principes door opdrachtgevers en door opdrachtnemers op ondernemingsniveau en op projectniveau gedragen en uitgedragen worden.
2. Aan het Opdrachtgeversforum in de bouw en Bouwend Nederland:
a) Bewerkstellig dat uw leden, ongeacht de gekozen bouworganisatievorm, zorgdragen voor heldere afspraken en een zorgvuldige demarcatie van taken en verantwoordelijkheden. Onderzoek hoe dit verplicht kan worden gesteld, en laat zien hoe u omgaat met leden die zich hier niet aan conformeren.
b) Steun de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bij het helder en coherent regelen van risicoverantwoordelijkheid en samenwerkingsverplichtingen in de algemene voorwaarden.
3. Aan de Vereniging Nederlandse Constructeurs:
Communiceer actief over de lessen uit dit onderzoek en over hoe constructeurs als professionals geacht worden te handelen in het voorkómen van een instorting als deze, en verken de mogelijkheden tot het opstellen van een gedragscode.

Klik hier voor het rapport van de onderzoeksraad

2 gedachten over “Betonwapening parkeergarage niet aangepast op afwijkend ontwerp, beperkt lerend vermogen in de bouwsector”

 1. Handen ineen voor veilige bouwsector

  14-11-2018 Bouwend Nederland, Rijksvastgoedbedrijf en de ondertekenaars van de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVidB) slaan de handen ineen voor meer veiligheid in de bouw. De drie partijen willen met concrete acties een cultuurverandering op gang brengen om de sector veiliger te maken en daarmee aantrekkelijker om in te werken, meldt Bouwend Nederland.

  De branchevereniging zet veiligheid extra op de kaart met de campagne ‘Bewust Veilig, Iedere Dag’, GCVidB met de ‘Generieke Poortinstructie’ en Rijksvastgoedbedrijf doet dit met de ‘Veiligheidsladder’.

  Veiligheidsladder
  De Veiligheidsladder is ontwikkeld om de veiligheidscultuur van een bedrijf in beeld te brengen. “Het betreft een ladder met verschillende stadia van veiligheid waarmee de mate van veiligheidsbewustzijn en het bewust veilig handelen van een aannemer kan worden gemeten”, legt directeur-generaal Annet Bertram van Rijksvastgoedbedrijf uit. De gehanteerde stadia veranderen in de tijd mee met nieuwe technieken en inzichten. Zowel de grote opdrachtgevers als aannemers gaan deze Veiligheidsladder toepassen bij aanbestedingen, zodat bouwbedrijven vanaf het moment dat ze aan de slag gaan moeten aantonen op welk veiligheidsniveau ze opereren.”

  Bron: Aannemervak

  Meer informatie

  Voor inhoudelijke informatie over Persoonlijke beschermingsmiddelen of over het normalisatieproces: Stephanie Jansen, Consultant NEN Industrie & Veiligheid, telefoon (015) 2 690 180 of e-mail iv@nen.nl.

  Wilt u meer informatie over de Veiligheidsladder, kunt u contact opnemen met Silvia van Etten, via info@veiligheidsladder.org of ga naar http://www.veiligheidsladder.org.

   

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *