Werkgever verantwoordelijk voor gebrek aan veiligheid

Bron:rendement.nl

De Arbowet laat er geen misverstand over bestaan: de werkgever is verantwoordelijk voor de gezondheid en veiligheid van de werknemers in de organisatie. Ook als hij arbotaken heeft uitbesteed aan de bedrijfshulpverlening of de preventiemedewerker.

De bedrijfshulpverlening (bhv) functioneert volledig onder verantwoordelijkheid van de werkgever. Aan hem zijn immers de bhv-taken opgedragen volgens de Arbowet. Het delegeren van die taken aan een bhv-organisatie betekent niet dat de verantwoordelijkheid ook wordt gedelegeerd. In de praktijk betekent dit dat de werkgever óók aansprakelijk is voor fouten die een individuele bhv’er maakt. Dat kan anders liggen als de bhv’er een fout maakt doordat hij bewust roekeloos is geweest of met opzet iets verkeerd heeft gedaan. Logisch dat deze situaties zelden voorkomen.

Positie bhv bespreken met verzekeraar

De meeste werkgevers hebben een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) afgesloten. In principe zou deze verzekering voor bedrijven de schade die een bedrijfshulpverlener lijdt of veroorzaakt, moeten dekken. Een bhv’er is tenslotte ook gewoon een werknemer. Voor de volledigheid kunnen werkgevers dit natuurlijk even navragen bij de verzekeraar. Dat is vooral verstandig als de bhv’ers in een organisatie meer risico’s lopen dan andere werknemers. De werkgever kan dan nagaan of hij extra maatregelen zou moeten nemen of dat dit gevolgen heeft voor de hoogte van de premie.

Aansprakelijkheid werkgever bij fout bhv

Als er door ontoereikende hulpverlening blijvend letsel ontstaat, kan de werkgever daar (ook financieel) op worden aangesproken. Dat kan serieuze problemen opleveren als uw organisatie herhaaldelijk door de Inspectie SZW is terechtgewezen. Verzekeraars kunnen dan zelfs weigeren de schade te vergoeden, waarmee deze voor rekening komt van de werkgever. Er is dan zelfs sprake van een hoofdelijke aansprakelijkheid. Sommige overtredingen van de Arbowet zijn misdrijven, bijvoorbeeld het in gevaar brengen van de gezondheid van personen binnen uw organisatie. De inspecteur kan in zo’n geval een proces-verbaal opstellen.

Bijlagen bij dit bericht

Mogen ‘gewone’ werknemers zonder bhv-opleiding ook bhv-taken doen?

Voorbeeld bhv-plan

Voorbeeldregeling voor bedrijfshulpverleners (bhv’ers)

Hoeveel bhv’ers moeten er aanwezig zijn?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *