Vakbewijs wordt ID Bouwpas

Voor elke medewerker in de bouw een identiteitspas waar werknemers, werkgevers, opdrachtgevers én het pensioenfonds baat bij hebben. Dat is het uitgangspunt van een – inmiddels – bouw breed gedragen idee om te komen tot de ID Bouwpas.

Vorig jaar heeft de Stichting Vakbewijs Nederland, die op initiatief van de AFNL werd opgericht, haar activiteiten met betrekking tot de ontwikkeling van een vakbewijs overgedragen aan cao-partijen in de bouw. Na lancering van het idee volgde overleg met de Belastingdienst en het Ministerie van SZW. De overheid had belangstelling het initiatief te ondersteunen, maar alleen als het vakbewijs bouw breed gedragen zou worden.

Level playing field
Cao-partijen besloten eind 2013 om de mogelijkheden voor een sectorale ID-pas te onderzoeken. Er werd een verkenning gestart, om de invoeringsmogelijkheden van een dergelijke ID-pas te achterhalen. Met de ID-pas wordt beoogd om de naleving

van zowel wet- en regelgeving als de cao te bevorderen. Daarmee draagt de pas bij aan een level playing field én neemt de veiligheid en vakbekwaamheid in de bouwsector toe.

Voordelen ID Bouwpas
Een bijdrage leveren aan een level playing field klinkt vrij abstract. Concreet vertaald in subdoelen moet de ID Bouwpas:

•illegale arbeid, sociale dumping en schijnconstructies tegengaan;
•werkgevers zicht geven op degenen die op hun bouwprojecten werkzaam zijn
(mede in verband met het aanstaande wetsvoorstel ketenaansprakelijkheid betaling cao-lonen);

•administratieve lasten van werkgevers verlichten (o.a. WKA);
•de handhaving van cao’s en de verplichtstelling voor het pensioenfonds vereenvoudigen;
•inzicht geven in VAR, diploma’s en erkenningen.
Scannen voor persoonlijke gegevens
Op de ID-pas zelf zal alleen een uniek pasnummer komen te staan. Dit nummer wordt voor betreding van de bouwplaats gescand. Daarmee wordt een verbinding gelegd met een database waarin de persoonlijke gegevens van de medewerker zijn opgeslagen. De persoon die de pas scant, kan aan de hand van die gegevens – waaronder een pasfoto – de identiteit van de betrokken persoon controleren. Het idee is dat zowel werknemers, werkgevers, opdrachtgevers als het pensioenfonds (bpfBOUW) baat hebben bij het verzamelen van de gegevens en het gebruik van de ID Bouwpas.

Ieder zijn gemak
Werknemers en ZZP-ers kunnen straks inloggen in hun eigen digitale dossier. Daarmee kunnen zij controleren of de werkgever/opdrachtgever de uren, pensioenafdracht en sociale premies goed heeft ingevoerd. Werkgevers en opdrachtgevers kunnen via de database controleren wie er op hun bouwprojecten aan het werk zijn. Zo kunnen zij invulling geven aan hun verantwoordelijkheid op basis van de Wet Ketenaansprakelijkheid. Ook de accuraatheid van de veiligheidseisen en (eventueel later) de vakbekwaamheid van de aanwezige werknemers kunnen door hen worden gecontroleerd. Voor het pensioenfonds is de pas van belang om te kunnen voorkomen dat er een pensioenrecht ontstaat, terwijl er geen premies zijn of worden betaald.

Aanpakken schijnconstructies
Behalve het verzamelen van persoonsgegevens en het verwerken van bepaalde gegevens op de ID-pas, is het ook de bedoeling dat gegevens worden uitgewisseld met andere toezichthoudende instanties, zoals Inspectie SZW en Belastingdienst. Schijnconstructies en ontduiking van cao-bepalingen zijn daardoor sneller aan te pakken.

In het najaar 2014 zullen cao-partijen, waaronder NOA, op basis van de resultaten van het vooronderzoek een besluit nemen over de invoering van een ID Bouwpas.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *