Naar een werkend Arbostelsel voor iedereen

Bron: WWB

De arbeidsomstandigheden moeten beter en er is meer aandacht nodig voor preventie.

Dat geeft de SER aan in het advies ‘Naar een werkend Arbostelsel voor iedereen‘, dat zij op 10 mei 2023 heeft gepubliceerd. De aanleiding hiervoor is het verzoek van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om een reactie te geven op de kabinetsnota ‘Op weg naar de Arbovisie 2040!’

In het advies gaat de SER in op de onderwerpen die op korte termijn en met prioriteit aangepakt dienen te worden. Dit doet zij in acht aanbevelingen.

Arbeidsomstandigheden

De SER constateert dat de risico’s in het werk in de afgelopen jaren niet zijn gedaald, terwijl het met goed arbobeleid wel mogelijk zou moeten zijn om veiliger en gezonder te werken. Daarom moeten de resultaten van arbobeleid verbeteren.

De meeste aandacht moet daarbij uitgaan naar de drie belangrijkste oorzaken van uitval: psychosociale arbeidsbelasting (PSA), fysieke belasting en gevaarlijke stoffen. De SER adviseert om PSA en fysieke belasting verplicht op te nemen in elke arbocatalogus en elke (branche) RI&E. Voor gevaarlijke stoffen pleit de SER voor een andere systematiek voor het omgaan met grenswaarden.

Preventie

Een goed arbeidsomstandighedenbeleid begint bij het voorkomen dat mensen door hun werk gezondheidsschade oplopen. Alle bedrijven zijn verplicht om in een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) de belangrijkste risico’s in een organisatie in beeld brengen. Dit is de basis voor het arbobeleid.

Omdat niet elk bedrijf (met name in het MKB) aan deze verplichting voldoet, pleit de SER voor de ontwikkeling van een start-RI&E.

Daarnaast moeten alle bedrijven verplicht worden hun RI&E en het basiscontract met de arbodienst digitaal te melden bij de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA). Bedrijven die gebruikmaken van een branche-RI&E kunnen dat door hun brancheorganisatie laten doen.

De SER wil bovendien de verplichting introduceren dat de werkgever schriftelijk aan de NLA verklaart dat hij overleg heeft gevoerd met de relevante werknemers(vertegenwoordiging) bij het opstellen van de RI&E, zodat niet alleen betrokkenheid, maar vooral samenwerking wordt benadrukt.

De SER pleit verder voor het inzetten van kerndeskundigen om zo tot een beter preventiebeleid te komen. De SER vindt dat het in de toekomst niet mogelijk moet zijn om een basiscontract met alleen een zelfstandige bedrijfsarts af te sluiten, als uit de RI&E blijkt dat andere kerndeskundigen nodig zijn om invulling te geven aan het arbobeleid.

Het vervolg

In een volgend advies gaat de SER in op de onderwerpen die om een nadere doordenking vragen en in een bredere context benaderd moeten worden, met thema’s zoals werknemersverzekeringen, regulering van de arbeidsmarkt en technologisering.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *