Monitor Arbeidsongevallen 2022

bron: Min SZW
De Monitor is beschrijvend van aard en verschijnt jaarlijks. In de rapportage worden, naast de jaarlijkse ongevallencijfers, specifieke onderwerpen uitgelicht.

Dit jaar betreft het één doelgroep (stagiairs en studenten) en één ongevalstype (ongevallen met gevaarlijke stoffen).

Er gebeuren dagelijks ongevallen op de werkvloer die in veel gevallen voorkomen hadden kunnen worden. Het is daarom van groot belang dat arbeidsveiligheid een prominente plek heeft in het beleid van de werkgever. De Nederlandse Arbeidsinspectie wil bijdragen aan het leren van (ernstige) arbeidsongevallen, zodat deze in de toekomst vaker kunnen worden voorkomen. Door lessen uit de praktijk te trekken en deze breed te communiceren, geeft de Arbeidsinspectie richting aan het eigen toekomstige werk en stelt zij bedrijven en andere organisaties in staat om deze leerervaringen te benutten.

Resultaten


Afgesloten ongevalsonderzoeken In 2022 heeft de Arbeidsinspectie 2.295 onderzoeken afgerond. Net als voorgaande jaren vinden de meeste ongevallen (per 100.000 banen) plaats in de sectoren waterbedrijven en afvalbeheer; bouw; landbouw en industrie.

Bron: Nederlandse Arbeidsinspectie

De stijging van het aantal arbeidsongevallen is met name groot in de bouw en de landbouw. Verder werken de slachtoffers van arbeidsongevallen verhoudingsgewijs vaker bij kleine bedrijven.

Gedifferentieerde aanpak ongevalsonderzoek (GAO)

In 2022 is de GAO-werkwijze in verschillende regioteams van de Arbeidsinspectie ingezet als pilot. Onderdeel van de GAO is de mogelijkheid dat werkgevers zelf onderzoek doen naar bepaalde meldingsplichtige arbeidsongevallen. Op basis van alle inzichten en ervaringen van de afgelopen jaren hanteert de Arbeidsinspectie
de GAO per 1 januari 2023 als standaard werkwijze voor ongevalsonderzoek

Ongevallen met stagiairs/studenten

Ondanks signalen dat de kans op een arbeidsongeval bij stagiairs groter zou zijn, blijkt dat er verhoudingsgewijs minder ongevallen plaatsvinden met stagiairs en studenten dan met mensen in loondienst. Met jonge mensen in loondienst, gebeuren ongeveer evenveel ongevallen als met stagiairs en studenten. Stagiairs en studenten hebben verhoudingsgewijs vaker ongevallen waarbij zij in contact
gekomen zijn met een arbeidsmiddel of een object. Dit zien we ook bij jonge werknemers en mensen die pas kort in dienst zijn. Verder is gebleken dat onervarenheid, soms in combinatie met het ontbreken van- of gebrekkige veiligheidsinstructies en begeleiding, een terugkomend fenomeen is bij ongevallen met stagiairs en studenten.

Ongevallen met gevaarlijke stoffen

Onder gevaarlijke stoffen of atmosferen verstaan we stoffen die bij contact acuut letsel kunnen veroorzaken, bijvoorbeeld acuut giftige stoffen, irriterende/bijtende stoffen, hete of koude stoffen en stoffen onder hoge druk. In 4% van de afgesloten ongevalsonderzoeken in de periode 2020-2022 kwam het slachtoffer in contact met een schadelijke stof of atmosfeer. Deze ongevallen treft de Arbeidsinspectie bovengemiddeld vaak aan in de sector industrie en leiden ten opzichte van andere ongevalstypen, vaker tot verbranding, brandwonden of
bevriezingen

2 gedachten over “Monitor Arbeidsongevallen 2022”

 1. Monitor arbeidsongevallen 2022 van de Nederlandse Arbeidsinspectie

  Bron:SER

  De Nederlandse Arbeidsinspectie rondde in 2022 2.295 ongevalsonderzoeken af. Daarbij waren 2.357 slachtoffers te betreuren, waarvan 40 met een dodelijke afloop. De meeste ongevallen vonden plaats in de sectoren waterbedrijven en afvalbeheer; bouwnijverheid; landbouw, bosbouw en visserij en in de industrie.

   

  Ondermeer door het grote aantal werkzame mannen in deze sectoren, ligt het aantal slachtoffers onder mannelijke werkenden op 45 per 100.000 banen. Bij vrouwen is dit 6 op de 100.000 banen.

  De monitor biedt een beschrijving van de aantallen, trends en achtergrondkenmerken van bedrijven en slachtoffers en draagt ook bij aan kennis over bepaalde ongevalstypen en ongevallen bij kwetsbare groepen.

  De Arbeidsinspectie licht in de monitor, los van de jaarlijkse ongevallencijfers, specifieke onderwerpen uit. Dit jaar zijn dat de doelgroep stagiairs en studenten en het ongevalstype arbeidsongevallen met gevaarlijke stoffen.

  Download de monitor arbeidsongevallen 2022

  In 2022 vonden met jonge mensen in loondienst ongeveer evenveel ongevallen plaats als met stagiairs en studenten. Van meldingsplichtige arbeidsongevallen was 13 procent van de slachtoffers jonger dan 25 jaar.

  Vier procent van de afgeronde ongevalsonderzoeken betrof een ongeval met een gevaarlijke stof. Het vaakst in de sectoren industrie (35%) en handel (16%). Ongevallen met gevaarlijke stoffen leiden ten opzichte van andere ongevalstypen, vaker tot verbranding, brandwonden of bevriezingen (65%).

  Wil je meer weten over werken met gevaarlijke stoffen? Ga dan naar het dossier Gevaarlijke stoffen.

  Aanpak voor betere arbeidsveiligheid

  De SER-handreiking Arbeidsveiligheid biedt de helpende hand bij het groeien in arbeidsveiligheid, bij het starten, doorgaan en doorgroeien naar een veilig werkende arbeidsorganisatie.

  De SER heeft ook een samenvatting van de handreiking. Deze beschrijft in het kort de zeven stappen die je moet zetten om de veiligheidsprestaties op de werkvloer aan te pakken en te verbeteren. Maar ook hoe je ongevallen en schade op het werk kunt vermijden.

  Wil jij weten hoe je arbeidsveiligheid op jouw werk kunt aanpakken en verbeteren?

  Raadpleeg de SER-handreiking en de samenvatting.

   

  Gerelateerde SER-handreikingen

 2. Afname bouwongevallen zet niet door, Arbeidsinspectie noteert serieuze stijging

  Bron: Cobouw, door: Petra Platschorre

  Het aantal ongevallen in de bouw is vorig jaar weer toegenomen ten opzichte van het jaar ervoor. De dalende trend heeft zich daarmee niet doorgezet.

  De bouw staat nog altijd in de top vijf van sectoren met relatief veel ongevallen. Ook is het aantal incidenten in de bouwsector toegenomen vergeleken met 2021. Dat blijkt uit de nieuwe Monitor Arbeidsongevallen van de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA).

  In 2022 registreerde de Arbeidsinspectie 129 ongevallen per 100.000 banen in de sector, in 2021 ging het nog om 110 per 100.000 banen. De cijfers zijn gebaseerd op het aantal afgesloten zaken van de inspectiedienst over het jaar 2022. De toezichthouder rondde in totaal 2.295 ongevalsonderzoeken af, waarbij 2.357 slachtoffers waren betrokken.

  Alleen in de sector ‘waterbedrijven en afvalbeheer’ waren er relatief meer ongevallen te betreuren. Ook in de sectoren ‘industrie’, ‘vervoer en opslag’ en ‘landbouw, bosbouw en visserij’ vinden relatief veel ongelukken plaats. Voor al deze sectoren geldt dat het aantal incidenten in 2021 juist was gedaald, maar “die afname heeft zich helaas niet doorgezet”, aldus de Arbeidsinspectie. 

  Bij ruim de helft van de ongelukken was sprake van een botbreuk. Dat komt het meeste voor in de sector vervoer en opslag, maar ook in de bouw ligt dit hoger dan gemiddeld. De inspectie stelt dat bij een groot deel, ruim 60 procent, van de ongevallen in de bouwnijverheid waarschijnlijk geen sprake is van blijvend letsel. 

  Ongevallen met studenten

  De inspectie dook ook in de cijfers van stagiairs en studenten betrokken zijn, omdat er signalen waren dat de kans op een ongeval bij deze groep groter is. Uit het onderzoek blijkt dat dit over het algemeen niet het geval is, aldus de inspectie.

  Van alle onderzochte incidenten met stagiairs tussen 2020 en 2022 vond 16 procent plaats in de bouw. Alleen de industrie scoort hierin hoger met ongeveer een derde. Deze percentages zijn dus wel in lijn met de ongevallen bij mensen in loondienst; er gebeuren niet meer ongelukken met stagiairs.

  Wel is opvallend dat er in de bouw relatief veel ongevallen plaatsvinden met studenten, ten opzichte van mensen in loondienst. 24 procent van de ongevallen met studenten gebeurde in de bouwsector, tegenover 17 procent met mensen in loondienst.

  Een mogelijke verklaring voor de cijfers is dat er in de sector relatief veel leerlingen een deel van hun tijd onderwijs volgen, maar ook in de praktijk werken. Dat gebeurt in de bouw meer dan in andere sectoren.

  Tien dodelijke slachtoffers

  De Arbeidsinspectie liet eerder dit jaar Cobouwal weten dat er vorig jaar tien doden in de bouw zijn gevallen. In heel Nederland overleden er vorig jaar 51 werknemers bij een arbeidsongeval. 

  De inspectie sloot vorig jaar zes zaken af van dodelijke bouwongevallen. Dat aantal ligt lager dan de jaren daarvoor, toen het om tien, negentien, veertien en elf afgesloten zaken ging.

  Lees ook:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *