Meer ongevalsmeldingen voor Inspectie SZW

In 2015 zijn er 3.650 ongevallen gemeld bij Inspectie SZW: een stijging van 3,7% ten opzichte van 2014. Wel waren er minder dodelijke ongevallen. Dit meldt de instantie in haar jaarverslag van 2015.

Uit het jaarverslag 2015 blijkt ook dat het aantal slachtoffers van onderzochte ernstige arbeidsongevallen is gestegen, met 2,7% naar 2.165. Bij 51 slachtoffers had het ongeval een dodelijke afloop. De slachtoffers van bedrijfsongevallen zijn relatief vaak oudere of juist jongere werknemers, uitzendkracht en niet-Nederlands. In het jaarverslag van 2014 waarschuwde de Inspectie al voor de risicos van taalbarrires. De arbeidsrisicos zijn groter in organisaties die Nederlands als voertaal hanteren en instructies niet in andere talen verschaffen.

Toenemende productie kan tot meer ongevallen leiden

In eerdere jaren was er sprake van een afname van de onderzochte meldingsplichtige ongevallen (tool). Dat hier nu een einde aan is gekomen, hangt volgens Inspectie SZW mogelijk samen met het einde van de recessie en de bijbehorende toename van de productie. De kans is groot dat er daardoor meer ongevallen zullen plaatsvinden, maar dat het risico per werknemer hetzelfde blijft. Sinds 2013 heeft Inspectie SZW de mogelijkheid om organisaties te beboeten die meldingsplichtige ongevallen niet melden. In het jaarverslag komt naar voren dat zon boete regelmatig voorkomt.

Vluchtelingen zijn aandachtspunt voor Inspectie SZW

Op het gebied van boetes valt verder op dat er in 2015 meer boetes zijn opgelegd voor illegale tewerkstelling en onderbetaling. Schijnconstructies die hiertoe leiden, krijgen extra aandacht sinds de inwerkingtreding van de Wet aanpak schijnconstructies. Sommige groepen, zoals vluchtelingen en migranten, lopen een groter risico op arbeidsuitbuiting en onderbetaling. Inspectie SZW houdt de situatie van deze groepen dan ook in de gaten, zeker omdat hun aantallen flink toenemen.

2 gedachten over “Meer ongevalsmeldingen voor Inspectie SZW”

 1. Nakomen arboplichten leidt tot minder risico’s
  31 mei 2016

  Organisaties die voldoen aan de plichten uit de Arbowet, vergroten hiermee de kans dat zij hun arbeidsrisico’s kunnen beheersen. Dit concludeert Inspectie SZW op basis van haar inspectiegegevens.

  Inspectie SZW gaat in haar jaarverslag van 2015 in op de samenhang tussen het nakomen van plichten uit de Arbowet en het beheersen van arbeidsrisico’s. Uit een analyse die de instantie in 2015 maakte, blijkt dat er een duidelijk verband bestaat: hoe meer arboregels een organisatie naleeft, des te groter de kans op een volledige beheersing van de arbeidsrisico’s. Dit verband geldt in alle sectoren en voor alle categorieën naar bedrijfsomvang.

  Arbowet zet organisaties aan het werk

  Werkgevers zijn onder meer verplicht om een risico-inventarisatie en -evaluatie (tools) op te stellen, een plan van aanpak (tool) te maken, werknemers over arbeidsrisico’s te instrueren, bedrijfshulpverleners (tools) en preventiemedewerkers (tool) aan te stellen, een ziekteverzuimbeleid te hanteren en met een bedrijfsarts samen te werken.
  Inspectie SZW geeft als voorbeeld dat in sommige sectoren bij 80% van de werkgevers die alle wettelijke activiteiten uitvoeren de arbeidsrisico’s volledig beheerst zijn. Bij organisaties die nul arboplichten nakomen, is dit percentage lager dan 20%.

  Kosten kunnen oplopen door tekortschietend arbobeleid

  Het negeren van de plichten uit de Arbowet komt vrij veel voor. Werkgevers kunnen hierdoor hun werknemers in gevaar brengen. De vraag is of zo’n passief arbobeleid kosten bespaart. Mogelijk zorgt het voor ongevallen, boetes, ziekteverzuim, imagoschade en dergelijke. Om dit te voorkomen adviseert Inspectie SZW werkgevers de arbocatalogus (tool) van hun branche te gebruiken.

 2. Jaarverslag 2015 Inspectie SZW: Arbowet en RI&E bij veel bedrijven onbekend

  Naleving van arboregels in hoog risico sectoren blijkt nog relatief laag. Efficiënt produceren is in veel sectoren belangrijker dan gezond en veilig werken. Dat blijkt uit het jaarverslag 2015 van de Inspectie SZW. Dit komt onder meer door concurrentiedruk, onwetendheid en onkunde over de toepassing van arboregels. Van de bedrijven die geen vereiste RI&E hebben, zegt 67 procent de arbowetgeving en de RI&E-verplichting niet te kennen. Dit geldt vooral voor kleinere bedrijven. Ook wanneer kennis wél aanwezig is, wordt deze op de werkvloer niet altijd voldoende toegepast. De Inspectie SZW noemt onvoldoende toezicht op de werkvloer, haast en ingesleten gewoontes als veel voorkomende redenen.

  Kennis over PSA leidt tot maatregelen

  Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) door bijvoorbeeld hoge werkdruk, discriminatie, agressie of seksuele intimidatie is door het ministerie van SZW benoemd als een van de belangrijkste oorzaken van werkgerelateerd verzuim. Uit het jaarverslag van de Inspectie SZW blijkt dat ervaringen in de sector zorg en welzijn laten zien dat meer kennis over PSA leidt tot het nemen van maatregelen. Buiten deze sector is er nog weinig aandacht voor PSA in de Risico inventarisatie en Evaluatie (RI&E). Er wordt in andere sectoren dan ook weinig actie ondernomen om PSA te voorkomen of te verminderen.

  Stijging aantal arbeidsongevallen

  Het aantal meldingen van arbeidsongevallen steeg in 2015 met een kleine 4 procent, meldt het jaarverslag. Sinds de invoering van een boete voor niet tijdig melden, is het aantal gemelde ongevallen toegenomen.

  Uit de onderzochte ongevallen blijkt dat jongere en oudere werknemers, net als in voorgaande jaren, vaker slachtoffer zijn van arbeidsongevallen. Nieuwe risicogroepen zijn uitzendkrachten en niet-Nederlandse arbeidskrachten. Uitzendkrachten hebben een twee keer zo grote kans op een arbeidsongeval als vaste werknemers. Het aantal niet-Nederlandse werknemers dat overlijdt aan een arbeidsongeval is naar verhouding twee keer zo hoog (4,2 procent tegenover 2,2 procent). Dit risico is groter in bedrijven waar Nederlands de voertaal is bij mondelinge instructies, bordjes en veiligheidsinstructies bij machines.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *