Inspectie SZW maakt inspectieresultaten openbaar

Vanaf 1 januari 2016 gaat Inspectie SZW inspectieresultaten openbaar maken. Zij doet dit op basis van de wetge-ving Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV), de Wet Minimumloon (WML) en de Wet Allocatie Arbeidskrachten door Inter-mediairs (Waadi). Het gaat om inspectieresultaten van alle afgeronde inspecties die vanaf 1 januari 2016 plaats heb-ben gevonden op het domein van eerlijk werken. De inspectiegegevens zijn te vinden op www.inspectieresultatenszw.nl.

Welke gegevens worden gepubliceerd?
Op basis van de uitgevoerde inspectie worden de volgende gegevens gepubliceerd:

  • De punten (onderwerpen) waarop is gecontroleerd en de wet of wetten die de grondslag daarvoor bieden.
  • De locatie waar de inspectie heeft plaatsgevonden.
  • De datum waarop de inspectie is gestart.
  • De naam en vestigingsplaats.
  • Het nummer waaronder het bedrijf staat ingeschreven in het Nederlandse handelsregister (als dat het geval is).
  • De sector of branche waarin economische activiteiten worden verricht.

Als er overtredingen zijn geconstateerd waarvoor een sanctie geldt, dan maakt de Inspectie SZW daarover het vol-gende bekend:
 Wet en artikel die zijn overtreden, en de datum waarop dat is gebeurd.
 Welk besluit is genomen en de datum van dat besluit.
 Welke (juridische) stappen werkgevers kunnen nemen tegen het besluit van de Inspectie SZW, of al hebben ge-nomen. In dat laatste geval publiceert Inspectie SZW ook de uitkomst hiervan. Daarnaast geeft ze aan wanneer het besluit onherroepelijk wordt.
 In geval van stillegging voor welke termijn dit geldt.
Als er geen overtredingen zijn geconstateerd, dan wordt dat eveneens vermeld.
Waarom gaat Inspectie SZW inspectieresultaten openbaar maken?
De publicatie van de inspectieresultaten is een verplichting die in de wetgeving is opgenomen. Met de openbaarma-king van de afgeronde inspecties laat de Inspectie zien hoe het staat met de naleving van de arbeidswetgeving in Nederland.
Meer informatie over de publicatie van inspectiegegevens is te lezen in de folder
‘Waarom publiceert de Inspectie SZW haar inspectieresultaten?’.

OSB, 11 februari 2016

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *