Handhaving en werkwijze van de Inspectie SZW

Als werkgever krijgt u (wellicht) te maken met de Inspectie SZW. Niet iedereen kent echter de opvolger van de Arbeidsinspectie. Wat doet die Inspectie eigenlijk? Wij zetten het kort op een rij en geven ook een normtip om uw bedrijf "Inspectieproof" te maken

De Inspectie SZW handhaaft voornamelijk de Arbeidsomstandighedenwet en enkele andere wetten op het gebied van de arbeidsbescherming. De meest belangrijke wetten zijn dan de Arbeidstijdenwet en de Wet arbeid vreemdelingen. Handhaving gebeurt op actieve wijze, door het uitvoeren van inspecties, en op reactieve wijze, naar aanleiding van de melding van ongevallen en klachten. In beide gevallen ligt de nadruk op het opsporen en opheffen van misstanden (hoge risico’s voor de veiligheid en de gezondheid van werknemers).

De Inspectie SZW richt zich op basis van risicoanalyses in de eerste plaats op de branches en bedrijven waar sprake is van hoge risico’s, misstanden of lage naleving van de wet. De inspectielast komt daarmee te liggen bij de branches en bedrijven die deze het meest nodig hebben. Bedrijven waar een klacht over de arbeidsomstandigheden is ingediend of waar een meldingsplichtig ongeval is gemeld, worden dus niet vrijgesteld van een bezoek van de Inspectie SZW. Dat geldt ook voor bedrijven met een verhoogd risico. Het gaat daarbij om de bedrijven die over een zodanige hoeveelheid gevaarlijke stoffen beschikken, dat aan hen aanvullende eisen zijn gesteld (de zogeheten ARIE- en BRZO-bedrijven). Dat geldt ook voor bedrijven in de sector "delfstoffenwinning" en bedrijven die asbest saneren.

Braafste kind

Goed presterende bedrijven en instellingen worden door de Inspectie SZW ontzien. Bedrijven waar geen overtredingen zijn geconstateerd en de zorg voor arbeidsomstandigheden op peil is, worden de eerstvolgende twee jaar na het laatste bezoek niet meer gecontroleerd. Ook de zogeheten "OHSAS 18001 gecertificeerde bedrijven" zullen niet meer worden bezocht in het kader van een inspectieproject van de Inspectie SZW, gericht op de naleving van de arbowetgeving (zie voor meer informatie OHSAS 18001).

Handhavende instrumenten

De Inspectie SZW kan enkele handhavende instrumenten (sancties) inzetten als zij een overtreding constateert: het maken van een afspraak over het opheffen van de overtreding, het geven van een officiële waarschuwing, het stellen van een eis tot naleving van de wet, het geven van een bevel tot onmiddellijke stillegging van het werk of werkzaamheden, het aanzeggen van een bestuurlijke boete, proces-verbaal (strafrechtelijk) of een last onder dwangsom.

Hoe speel je volgens de regels?

Werkgevers die zich houden aan de meest recente getoetste arbocatalogus van hun branche, kunnen er vanuit gaan dat ze voldoen aan de doelvoorschriften van de arbowetgeving waaraan de arbocatalogus invulling geeft. Afwijken mag, maar dan moet wel goed worden onderbouwd dat het alternatief voldoet aan de arbowetgeving.

Hulp van een norm

De Inspectie SZW controleert wellicht ook uw bedrijf. Het is dus belangrijk uw zaken op orde te hebben. Een bijdrage daartoe levert onder andere de norm voor Registratie Arbeidsongevallen NTA 8031:2012 nl. Deze NTA beschrijft variabelen voor de registratie van arbeidsongevallen door werkgevers. Het betreft de registratie van meldingsplichtige en niet-meldingsplichtige ongevallen, bijna-ongevallen, gevaarlijke situaties, gevaarlijke handelingen en ongevallen met EHBO. Het aanschaffen van deze norm biedt u twee voordelen. De NTA sluit aan bij denkwijze van OHSAS en VCA en registratie die volgens de NTA wordt gedaan is geschikt voor analyse en benchmarking.

Bron: Arbovakbase.nl

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de normen en participeren in het normontwikkelproctes, neemt u dan contact op met Mirjam van der Gugten, e-mail: industrieveiligheid@nen.nl.

3 gedachten over “Handhaving en werkwijze van de Inspectie SZW”

 1. Boete bij goed arbobeleid valt lager uit

  26 november 2015 

  Inspectie SZW moet de boetebedragen bij overtreding van de Arbowet in sommige gevallen verlagen. Het is namelijk niet de bedoeling dat een werkgever die zijn arbobeleid in principe op orde heeft bij een overtreding dezelfde boete krijgt als een werkgever die niets aan het arbobeleid heeft gedaan. Dat bleek uit een uitspraak van de Raad van State.

  De Raad heeft aanpassing afgedwongen van de beleidsregels die Inspectie SZW hanteert om boetes in het kader van de Arbowet al dan niet te matigen. De kritiek van de Raad kwam aan het licht in een recente uitspraak. Hierin oordeelde deze instantie dat een werkgever ten onrechte een boete van € 18.000 had gekregen voor onveilig werken op hoogte.

  Werkgever had onvoldoende toezicht gehouden

  In de voorafgaande beroepszaak had de rechter ook al geoordeeld dat € 6.000 boete zou volstaan, maar tegen dit oordeel ging minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in hoger beroep. De werkgever kon aantonen dat zijn beleid in orde was: hij had op de dag van de overtreding alleen onvoldoende toezicht gehouden. De Staat voerde aan dat de werkgever op de bewuste dag de onveilige werkwijze had geaccepteerd. Volgens (toen nog) artikel 1 lid 11 van de Beleidsregel boeteoplegging arbeidsomstandighedenwetgeving zou dit al zijn andere inspanningen waardeloos maken.

  Bezwaarschrift opstellen tegen arboboete

  De Raad van State vond echter dat de inspanningen van de werkgever altijd moeten worden meegewogen. Het betreffende lid is nu ingetrokken met de bedoeling het snel te vervangen. Is uw werkgever het niet eens met een boetebeschikking van Inspectie SZW, dan kan hij middels een bezwaarschrift (tool) bezwaar maken.
  Raad van State, 8 juli 2015, ECLI (verkort): 2136

 2. Toko in Amstelveen voor maand gesloten door Inspectie SZW

  26 november 2015
  Door Jan Balk, Dichtbijredacteur

  AMSTELVEEN – Een eenmanszaak in internationale levensmiddelen in Amstelveen mag gedurende een periode van één maand geen werkzaamheden verrichten. De stillegging is het gevolg van het drie maal overtreden van de wet arbeid vreemdelingen.

  Bij een controle van de Inspectie SZW begin dit jaar, werd in de Amstelveense toko een man aangetroffen die daar werkzaamheden verrichtte. De man mocht daar alleen werken als de werkgever een tewerkstellingsvergunning voor hem heeft. Deze ontbrak volgens een persbericht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

  Overtreding
  Ook bij een controle in maart en september bleek een werknemer werkzaamheden te verrichten zonder dat er een tewerkstellingsvergunning was afgegeven. De controles zijn samen met de politie Amstelveen uitgevoerd.

  Na de controle in maart is de eigenaar van de toko op de hoogte gebracht dat als er nog eenzelfde overtreding geconstateerd zou worden, de zaak een maand stilgelegd zou worden. De toko zal op last van de Inspectie vanaf 26 november 2015 voor een maand stilgelegd worden.

 3. Nieuws

  De Inspectie SZW, het slechtste jongetje van de klas?

  19 januari 2015 | Inspectie SZW

  Vakcentrales FNV, CNV en VCP stelden op basis van een onderzoek van ILO dat de Inspectie SZW ondermaats functioneert: te weinig inspecties, gebrek aan kennis en kunde bij inspecteurs, niet-naleving van wettelijk preventiebeleid. De Inspectie SZW, hoe zit het ermee?

  De Inspectie SZW is op 1 januari 2012 voortgekomen uit een samenvoeging van de Arbeidsinspectie, de Inspectie Werk en Inkomen en de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst van het ministerie van SZW. De Inspectie richt zich op handhaving van de Arbeidsomstandighedenwet en enkele andere wetten op het gebied van de arbeidsbescherming, zoals de Arbeidstijdenwet en de Wet arbeid vreemdelingen.

   

  Handhaving

  Om zo efficiënt mogelijk te werken, richt de Inspectie SZW zich vooral op organisaties met hoge veiligheids- en gezondheidsrisico’s gekoppeld aan een lage naleving van de wet. Zij doet dit via inspectieprojecten. De I-SZW komt altijd langs na een klacht of ongevalsmelding en bij bedrijven met een verhoogd risico (denk aan asbestsaneerders).

  > LEES MEER over de handhavingsinstrumenten in de Arbo Vakbase

   

   

  Boetes

  Na de constatering dat een bedrijf zich niet aan de regels houdt, zijn er verschillende stappen die de Inspectie SZW kan nemen. Bij toepassing van het ‘lik-op-stuk-beleid’ mag de Inspectie werkgevers én werknemers direct een boete opleggen, dus zonder tussenkomst van het Openbaar Ministerie of de rechter.

  > LEES MEER over het boetebeleid in de Arbo Vakbase

   

   

  Arbeidsongeval

  De werkgever hoeft niet elk ongeluk op de werkvloer te melden bij de Inspectie SZW. Melding is wel verplicht bij een arbeidsongeval dat leidt tot de dood, blijvend letsel of een ziekenhuisopname. Verzuimt een werkgever melding te doen, dan kan de I-SZW hiervoor een boete van maximaal 50.000 euro opleggen.

  > LEES MEER over de informatie in een ongevalsmelding in de Arbo Vakbase.

   

   

  Arbeidstijdenwet

  Overtreding van de arbeidstijdenregels heeft doorgaans een bedrijfseconomisch motief. De Inspectie SZW streeft er daarom na om overtreders in hun portemonnee te raken en dit gebeurt vaker via het bestuurs- dan via het strafrecht. Overtreding van de Arbeidstijdenwet levert de werkgever echter niet alleen een oneerlijk concurrentie-voordeel op, het brengt ook de werknemers in gevaar. Wie onvoldoende rust, heeft meer kans op een ongeval. Ook als een werknemer zelf onvoldoende pauze neemt is de werkgever vaak aansprakelijk in geval van een arbeidsongeval.

  > TIP: Stel de vragen van de Inspecteur SZW met de checklist Arbeidstijdenwet

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *