Fysieke belasting in de bouw blijft hoog

18-07-2014 Werknemers in de bouwnijverheid ervaren nog altijd een grote fysieke belasting. Dat blijkt uit het rapport ‘De bouwnijverheid – arbeid, gezondheid en veiligheid’ van Arbouw. Arbouw baseert de gegevens op de periodiek medische onderzoeken (PAGO’s) in de sectoren bouw, infra en afbouw en onderhoud (A&O). In 2013 ondergingen ca. 26.400 werknemers dit PAGO.

Bouwplaatsmedewerkers beoordelen het werk in toenemende mate als lichamelijk inspannend. Vier van de tien werknemers moeten regelmatig grote krachtsinspanning uitoefenen. Ruim een kwart heeft te maken met repeterende bewegingen. Meer dan een derde meldt klachten aan het bewegingsapparaat.

Jan Warning, directeur van Arbouw, pleit voor het voortzetten van beleid in de bedrijfstak om het werk lichter te maken. Hij kijkt wel op van de hoge ervaren fysieke belasting. ‘Deze trend staat in schril contrast met het toegenomen aantal hulpmiddelen en andere arbovriendelijke werkmethoden. Werkgevers moeten met deze cijfers serieus aan de slag, want zwaar werk is van alle factoren de grootste veroorzaker van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid.’

Volgens Warning zijn er diverse factoren die de cijfers kunnen verklaren. Zo zijn de arbovriendelijke methoden weliswaar lichamelijke minder belastend, maar kunnen deze het werktempo opvoeren. Daarnaast is de afgelopen jaren sprake van een toename van het aandeel ouderen, waarvan bekend is dat zij vaker kampen met fysieke klachten. ‘Ook is het bouwpersoneel zich de afgelopen jaren veel bewuster geworden van de risico’s’, aldus Warning. ‘Dit toegenomen risicobesef kan een reden zijn om het werk als zwaar te betitelen.’

Vooral de kleine bedrijven hebben een inhaalslag te maken. Warning: ‘In deze bedrijven is het percentage werknemers dat zware werkzaamheden uitvoert zelfs nog hoger. Het verzuim is bij deze bedrijven ruim drie keer zo hoog als bij de bedrijven met meer dan honderd werknemers.’

Overige conclusies
Naast de fysieke belasting melden relatief veel werknemers in de bouwnijverheid klachten over lawaai, tocht, stof en kou.

Weliswaar beschikt het personeel in de regel over de persoonlijke beschermingsmiddelen, maar het gebruik ervan kan beter.

Veel bouwplaatsmedewerkers dragen geen handschoenen, gehoor- of ademhalingsbescherming. Desondanks is het aantal werknemers met gehoorproblemen in acht jaar tijd met maar liefst een derde afgenomen. Van het UTA-personeel heeft 15% vaak last van stress. Van de bouwplaatsmedewerkers bevond 14% zich regelmatig in onveilige situaties en verzuimde 4% als gevolg van een ongeval.

Deze cijfers zijn lager dan in de jaren ervoor, zelfs 30% ten opzichte van acht jaar geleden. Het aantal ongevallen met verzuim is nog nooit zo laag geweest. Daarnaast is positief dat het aantal rokers en het aantal zware drinkers de afgelopen jaren fors is afgenomen. Ook het aantal werknemers met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten is aanzienlijk gedaald.

Gebruik PBM’s
De werkgever is er in eerste instantie voor verantwoordelijk dat de juiste PBM’s worden gebruikt tijdens de werkzaamheden. De fabrikant is ervoor verantwoordelijk dat de juiste informatie over het gebruik van een PBM bij de werkgever/gebruiker terecht komt. Dit wordt onder andere gedaan door het meeleveren van gebruiksaanwijzingen.

Meer informatie op www.nen.nl/pbm

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *