Eindrapport LCVS: 38 procent schoolgebouwen voldoet aan kwaliteit binnenlucht

Bron: AVS.nl

Het kabinet stelt 360 miljoen euro ter beschikking waarmee schoolbesturen en gemeenten de eerste stappen kunnen zetten om het binnenklimaat van schoolgebouwen te verbeteren. Het extra geld komt beschikbaar naar aanleiding van het onderzoek dat Landelijke Commissie ventilatie Scholen (LCVS) deed naar de stand van zaken rondom ventilatie op scholen in het primair en voortgezet onderwijs. 

AVS-voorzitter Van Haren: “Gelukkig wordt nu een eerste stap mogelijk door de investeringsimpuls die de minister zojuist bekend heeft gemaakt (360 miljoen in totaal), waarbij besturen en gemeenten aan zet zijn.” Los van de relatie met het coronavirus is een goed en gezond binnenklimaat immers altijd belangrijk. Het heeft een positief effect op leerprestaties van leerlingen en voorkomt het verspreiden van infectieziektes. 

Uit het rapport van de Landelijke Commissie ventilatie Scholen (LCVS) blijkt dat veel scholen voldoen aan de richtlijnen van het bouwbesluit, de Arbo- en GGD- richtlijnen. Een minderheid van de scholen voldoet nog niet en zal volgens de geadviseerde manieren van aanpak op korte termijn aan de slag moeten. 

Voor 2678 (38 procent) van 7137 schoolgebouwen heeft er een onderzoek naar de kwaliteit van de binnenlucht plaatsgevonden en voldoet de kwaliteit van de binnenlucht aan de normen die voortkomen uit het Bouwbesluit en aanvullende richtlijnen. Hierbij wordt wel bij 325 metingen opgemerkt dat men nu voldoet, maar zich zorgen maakt over de wintermaanden. Voor 2952 gebouwen (41 procent) is aangegeven, dat het onderzoek op een latere datum wordt uitgevoerd. De meerderheid van deze onderzoeken vinden op korte termijn plaats, wanneer bijvoorbeeld CO₂-meters beschikbaar zijn. Voor 730 gebouwen (10 procent) is aangegeven, dat het onderzoek niet kan worden uitgevoerd. Voor 777 schoolgebouwen (11 procent) is aangegeven dat het onderzoek heeft plaatsgevonden en de kwaliteit van de binnenlucht niet voldoet aan de normen die voortkomen uit het Bouwbesluit en aanvullende richtlijnen.

Het feit dat een groot deel van de besturen heeft gereageerd op de uitvraag van het LCVS geeft aan dat schoolbesturen het onderwerp belangrijk vinden, aldus het rapport.Voor ongeveer de helft van die schoolgebouwen moet het onderzoek nog plaatsvinden en wordt aangegeven dat dit onderzoek binnenkort gepland staat. Bij schoolgebouwen waar het onderzoek wél kon plaatsvinden, bleek een meerderheid van de gebouwen te voldoen. Ook weet het personeel de voorgestelde maatregelen goed toe te passen.

Nieuwbouw

Bij nieuwbouw voldoen relatief meer gebouwen (52 procent) aan de gestelde normen dan bij bestaande bouw (36 procent). Volgens het rapport kan hieruit mogelijk worden geconcludeerd dat de ventilatie-eisen opgenomen in het Bouwbesluit 2012 tot een verbetering van de gemeten waardes leiden.

Integraal Huisvestingplan

De schoolbesturen is ook gevraagd of de ventilatiemaatregelen die genomen moeten worden, stroken met de langetermijnplanning en langetermijndoelen, zoals vastgelegd in het gemeentelijk Integraal Huisvestingplan dat na de aankomende wetswijziging   onderwijshuisvesting verplicht wordt. Hierop is door de besturen voor 6764 gebouwen geantwoord:

  • Geen zicht op – 30 procent
  • Ja, het ligt in elkaars verlengde – 33 procent
  • Nee, het ligt niet in elkaars verlengde – 37 procent

Onder-investering

Het LCVS doet de aanbeveling om de verbinding te maken met onder andere de recente aanbevelingen van McKinsey over onderwijshuisvesting. In het rapport ‘Een verstevigd fundament voor iedereen’ beschrijven de onderzoekers dat de onder-investering in huisvesting één van de grote uitdagingen is waar de sector voor staat. De uitdaging in het stelsel lijkt niet zozeer te liggen bij de instandhouding van de gebouwen, maar meer bij de noodzakelijke periodieke verbetering van de gebouwen.

Van Haren: “De investeringsimpuls van het kabinet (van 360 miljoen) alleen is niet genoeg. We sluiten ons aan bij de aanbeveling uit het rapport wat betreft verdiepend onderzoek naar ventilatie ten behoeve van duurzame maatregelen.”

Loket op weeropschool.nl/ventilatie

Scholen hebben voor de korte termijn behoefte aan praktische maatregelen en advies om de ventilatie – die van invloed is op het binnenklimaat – op orde te brengen en te houden. Op deze site is onder andere een handreiking gepubliceerd over het coronavirus en het gebruik van ventilatie, verwarming en koeling op scholen voor funderend onderwijs. Per 1 oktober kunnen scholen terecht op www.weeropschool.nl/ventilatie (met informatie voor po en voor vo) voor zogenoemde ‘kortetermijnhandelingsperspectieven.

RIVM

Het RIVM stelt dat schoolgebouwen qua ventilatie moeten voldoen aan Bouwbesluit en aanvullende richtlijnen vanuit de Gezondheidsraad (algemene gezondheid) en de arbocatalogi (veilige werkomgeving). Het RIVM geeft aan dat er geen aanwijzingen zijn dat aerosolen een relevante rol spelen bij de verspreiding van het coronavirus. Het RIVM adviseert om in ieder geval de bestaande regelgeving en richtlijnen op het gebied van ventilatie en luchten te volgen. De GGD zal scholen niet adviseren om te sluiten wegens niet goed functionerende ventilatie in schoolgebouwen.

Het onderzoek van de  LCVS is gedaan in de zomerperiode waarin er volop geventileerd kon worden met openstaande ramen en geeft daarom geen representatief beeld.  Daarom is het belangrijk vervolgonderzoek te doen.

De inventarisatie van het eindrapport is gebaseerd op een door schoolbesturen ingevulde vragenlijst, de respons is goed voor 79 procent van de in totaal 9.331 schoolgebouwen van het primair en voortgezet onderwijs in Nederland.

Downloads

Eindrapport LCVS

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *