Arboverstrekkingen

Onder verstrekkingen of vergoedingen die niet als beloningsvoordeel worden ervaren (en dus belastingvrij mogen worden verstrekt), vallen onder meer vergoedingen, verstrekkingen of voorzieningen die samenhangen met verplichtingen van de werkgever op grond van de Arbeidsomstandighedenwet zonder dat de werknemer hierdoor een aanmerkelijke privébesparing krijgt. Hieronder vallen
• een veiligheidsbril met geslepen glazen voor een laborant of lasser;
• een zonnebril voor een chauffeur of piloot;
• speciale isolerende of beschermende kleding voor (werk)kleding en uniformen;
• een verplichte medische keuring;
• een aanstellingskeuring;
• een geneeskundig of arbeidsgezondheidskundig onderzoek, een second opinion of een griepprik* in het kader van preventie– en verzuimbeleid;
• een EHBOcursus, mits die in redelijkheid deel uitmaakt van een aanwezig Arboplan.

* De langste griepepidemie sinds 40 jaar duurt nu al twintig weken. De griepepidemie begon al voor de kerst en afgelopen week gingen nog 56 op de 100.000 mensen naar de huisarts vanwege griepachtige klachten. De epidemische grens ligt bij 51 op de 100.000 mensen (Bron: Nivel, 23 apr. 2015).

Beeldschermbril
Op basis van het Arbobesluit (afd.2 Beeldschermwerk) hebben werkgevers een aantal verplichtingen voor de beeldschermwerkzaamheden. Eén van de aspecten die in de regelgeving is opgenomen betreft het feit, dat de medewerkers in de gelegenheid gesteld moeten worden om een arbeidsgezondheidskundig onderzoek te ondergaan dat betrekking heeft op de ogen en het gezichtsvermogen. Indien uit dit onderzoek blijkt, dat een beeldschermbril noodzakelijk is, dan dient deze voorziening aan de medewerkers te worden verstrekt. De verstrekking mag alleen (onbelast) plaatsvinden, wanneer de medewerker gemiddeld meer dan 2 uur per dag achter een beeldscherm moet werken.

Verbandtrommel
De EHBO-doos kan gerekend worden tot de Arboverstrekkingen. Volgens de Arbowet moeten organisaties die in huis hebben en 'elke werknemer moet in geval van nood binnen dertig seconden een EHBO-doos kunnen grijpen'. Meer nieuws hierover op internet.

Besluit (WKR)
De Belastingdienst geeft in haar Besluit van 25-11-2011, nr. BLKB2011/1828M (paragraaf 3.7) aan wat onder vrijgesteld wordt verstaan:

Vergoedingen of verstrekkingen die direct samenhangen met verplichtingen van de inhoudingsplichtige op grond van de Arbeidsomstandighedenwet zijn vrijgesteld, tenzij de werknemer hierdoor een aanmerkelijke privébesparing geniet (zie artikel 43 van de URLB 2001). Een verstrekking is een vrije Arbo-verstrekking als:
– de werkgever een Arbo-plan heeft;
– de verstrekking daar in redelijkheid deel van uitmaakt;
– de verstrekking tijdens werktijd plaatsvindt;
– de werknemer geen eigen bijdrage is verschuldigd;
– geen sprake is van een aanmerkelijke privébesparing van de werknemer.
Hiervan is bijvoorbeeld sprake bij geneeskundige keuringen of bij inentingen in het kader van preventie- en verzuimbeleid. Dergelijke vergoedingen en verstrekkingen zullen in het algemeen geen aanmerkelijke privébesparing voor de werknemer inhouden en zijn hierom vrijgesteld op grond van artikel 43 van de URLB 2001.

Werkkostenregeling
Arbovoorzieningen zijn gericht vrijgesteld. Hierbij maakt het niet uit of u deze vergoedt, verstrekt of ter beschikking stelt, en of uw werknemer de voorziening op de werkplek gebruikt of niet. In al deze situaties geldt een gerichte vrijstelling die niet ten koste gaat van uw vrije ruimte. Het gaat om de volgende voorzieningen:
• Arbovoorzieningen op de werkplek;
• Arbovoorzieningen buiten de werkplek (bijvoorbeeld een medische keuring).
Zie Werkkostenregeling, paragraaf Gerichte vrijgestelde kosten.

De Arbovoorzieningen moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:
• de Arbovoorzieningen hangen samen met de verplichtingen van de werkgever op grond van de Arbeidsomstandighedenwet;
• de werknemer gebruikt de voorzieningen (gedeeltelijk);
• de werknemer betaalt geen eigen bijdrage voor de voorzieningen.

Het gaat bijvoorbeeld om:
• een veiligheidsbril met geslepen glazen voor een laborant of lasser;
• een zonnebril voor een chauffeur of piloot;
• speciale isolerende of beschermende kleding;
• een verplichte medische keuring;
• een aanstellingskeuring;
• een geneeskundig of arbeidsgezondheidskundig onderzoek, een second opinion of een griepprik in het kader van preventie- en verzuimbeleid;
• een door de werkgever geïnitieerd preventie- en gezondheidsprogramma
een EHBO-cursus die in redelijkheid deel uitmaakt van uw Arboplan, als de werknemer geen eigen bijdrage hoeft te betalen. Dit geldt ook voor herhalingscursussen en bijscholing in verband met het EHBOdiploma. Krijgt de werknemer met een EHBO-diploma hiervoor een toeslag, dan is deze toeslag wel belast;
• griepprik (werknemers verplichten tot een griepprik is niet toegestaan);
stoelmassage;
• werkschoenen (zie onder);
• cursus stoppen met roken, zie paragraaf Roken;
• Arbovoorzieningen in de werkruimte thuis.

Meer informatie over het voornoemde is te vinden in Handboek Loonheffingen 2015, 20.1.10, blz 228 en verder.

Werkschoenen
Er geldt een gerichte vrijstelling (WKR) als er een Arboplan is, de (veiligheids)schoenen zijn nodig volgens dat Arboplan en de schoenen worden vooral tijdens werktijd gedragen (noodzakelijkheidscriterium). Zie Werkkostenregeling, paragraaf Gerichte vrijgestelde kosten.

De werkgever vergoedt de kosten van werkschoenen aan de werknemer. De werknemer mag zelf de schoenen uitzoeken voor een bedrag van maximaal € 80 inclusief btw. De werknemer kiest voor een duurder paar (deze zitten lekkerder). De vraag is of de vergoeding van € 80 nu belast is. Dat hangt er vanaf. Een vergoeding van werkschoenen is normaal niet gericht vrijgesteld. Gaat het om schoenen die deel uitmaken van het Arboplan, bijvoorbeeld veiligheidsschoenen, dan zijn ze wel gericht vrijgesteld.

Als de schoenen gericht vrijgesteld zijn, mag de werknemer niet zelf bijdragen aan de schoenen. Maar als de werknemer duurdere werkschoenen koopt en de meerkosten voor zijn rekening neemt, is dat geen probleem, zie Handboek Loonheffingen 2015, 20.1.8, blz 226 en verder.

Naslag
Meer informatie over Arbovoorzieningen op de werkplek (WKR) is te vinden in Handboek Loonheffingen 2015, 20.1.10, blz 228 en verder.

Vaccinatie werknemers
Als een organisatie in het preventie- en verzuimbeleid (tool) een griepprik heeft opgenomen, mag de werkgever die aan de werknemers geven. De ondernemingsraad heeft een beslissende stem om de griepprik in het preventie- en verzuimbeleid op te nemen. De griepprik is vrijwillig en kost de werknemer niets.

Minister Asscher van Sociale Zaken verplicht werknemers niet om zich te laten vaccineren. Dit schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. De Gezondheidsraad adviseerde om te onderzoeken of het mogelijk is om vaccinatie in bepaalde gevallen verplicht te stellen. In juni 2012 vroeg de toenmalig staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Gezondheidsraad om een afwegingskader voor vaccinatie in arbeidsomstandigheden te maken. Directe aanleiding hiervoor was de uitbraak van de Q-koorts. (Bron: Nationalezorggids, 27 mrt. 2015)

Arboverstrekkingen is een subparagraaf van paragraaf Arbeidsomstandigheden, ga terug naar Arbeidsomstandigheden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *