Onderhoud in het nieuwe Bouwbesluit

Datum: 1 september 2011
Bron: Vereniging BWT Nederland
Auteur: Gert-Jan van Leeuwen, sr. adviseur

Door stroomlijning en schrappen is het Bouwbesluit 2012 deels op te vatten als deregulering, maar er komen ook nieuwe regels in. De echte nieuwe componenten worden overigens nog niet op 1 januari 2012 van kracht, maar een half jaar later. Naast de nieuwe milieuparagraaf 5.2 (art. 5.8 en 5.9, voorlopig nog zonder prestatie-eis) gaat het om voorzieningen voor onderhoud. Bij de aanvraag omgevingsvergunning voor nieuwbouw zal voortaan ook moeten worden duidelijk gemaakt op welke wijze veilig werken op hoogte is opgelost.

We citeren de tekst uit het ontwerp Bouwbesluit, zoals dat eind april van dit jaar aan de Kamers is gestuurd in het kader van de ‘voorhangprocedure’. (De definitieve tekst van het Bouwbesluit 2012 zal één dezer dagen in het Staatsblad worden gepubliceerd. Het zgn. ‘veegbesluit’ met laatste wijzigingen op wens van de Tweede Kamer volgt later.)

Artikel 6.53 Aansturingsartikel

1. Een te bouwen gebouw is zodanig dat onderhoud aan het gebouw veilig kan worden uitgevoerd.

2. Aan de in het eerste lid gestelde eis wordt voldaan door toepassing van de voorschriften in deze afdeling.

Artikel 6.54 Veiligheidsvoorzieningen voor onderhoud

1. Indien onderhoud niet veilig kan worden uitgevoerd zonder gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen, heeft een te bouwen gebouw daarvoor voldoende gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen.

2. Bij ministeriële regeling kunnen voorschriften worden gegeven over het in het eerste lid bepaalde.

Achter deze op zich tamelijk abstracte formuleringen gaat een hele wereld aan diverse en concrete situaties en oplossingen schuil. Een zinsnede uit de artikelsgewijze toelichting op het nieuwe Bouwbesluit maakt dat meteen duidelijk: “Het plegen van onderhoud omvat onder meer[1] schilderwerk en het reinigen en repareren van daken, goten, schoorstenen, gevels, ramen en installaties voor klimaatbeheersing, liften en telecommunicatie.” Combineer deze opsomming met allerlei denkbare gebouwvormen en situaties (pal aan of boven het water, aan of over een verkeersader, en ook de binnenzijde van een atrium over meerdere verdiepingen in een groot gebouw, al dan niet hellend) en al snel wordt duidelijk dat hier een hele nieuwe wereld afkomt op plantoetsers en bouwinspecteurs.

Daar voegen we nog bij de rangorde uit de Arbo-wereld die zowel ontwerpers als plantoetsers zich zullen moeten eigen maken bij de beoordeling:

– voorkomen of wegnemen van risico’s gaat voor het beperken of afschermen van gevaar;

– voorzieningen voor beperking of afscherming gevaar gaan boven voorzieningen gericht.

De aanvrager zal moeten duidelijk maken waarom oplossingen van een hogere rangorde in het plan eventueel niet kunnen worden gerealiseerd in het plan.

Het is in het belang van alle betrokken partijen (gebouweigenaar, architect, plantoetser, bouwbedrijf, installatieleverancier en reparatie- en schoonmaakbedrijven.) dat deze op zich complexe materie op een zodanige wijze wordt geregeld, dat enerzijds de administratieve lasten beperkt blijven (ook voor de overheid zelf!) en anderzijds ook discussies over begrippen, rangorde en concrete oplossingen tot een minimum worden beperkt. 100 % voorkomen van dat laatste is echter onmogelijk omdat de diversiteit en de wenselijke ruimte voor innovatie uitsluiten, dat er met limitatieve lijsten o.d. wordt gewerkt.

Samen met de onderhoudsbranche, de BNA, Aedes en de Arbeidsinspectie is de VBWTN bezig om hiervoor een slimme oplossing te bedenken. Tijdens ons congres op 6 oktober a.s. in Nijmegen komt dit onderwerp aan de orde in workshop 2.5. De onderhoudsbranche zal hierbij zelf ingaan op de achtergronden van deze nieuwe Bouwbesluiteis voor nieuwbouw. Maar het is ook een goede mogelijkheid voor plantoetsers en toezichthouders om te reageren op de oplossing die hiervoor is bedacht in relatie tot de omgevingsvergunning en daarover praktische suggesties te doen. Wij nodigen u dan ook van harte uit om zich aan te melden voor het congres en in te schrijven voor deze workshop!

Ook in Bouwregels in de Praktijk zal binnenkort aandacht aan deze materie worden besteed en graag maken we u attent op het kennisevenement Veilig werken op hoogte, dat de sector samen met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid organiseert op 26 oktober a.s. in Gorinchem. Voor meer informatie daarover verwijzen we naar: http://www.veiligopdehoogte.nl/

[1] De opsomming is dus (nog) niet limitatief! Denk bijvoorbeeld aan de onderzijde van balkons etc.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *