Kabinetsreactie op advies over zelfstandigen en arbeidsomstandigheden

16 februari 2012

Het kabinet neemt het advies van de SER over om zogeheten doelbepalingen in de

Arboregelgeving geheel op zzp'ers van toepassing te verklaren voor die
situaties waar zzp'ers samen met een andere op de arbeidsplaats werken.
Doelbepalingen zijn bepalingen over maatregelen om arbeidsrisico's te voorkomen
en te beperken. Dit blijkt uit de reactie van kabinet op het advies van de
Sociaal-Economische Raad over zelfstandigen en arbeidsomstandigheden die
staatssecretaris De Krom van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag naar de
Tweede Kamer heeft gestuurd.

 

 

 

In de toekomst zal hetzelfde beschermingsniveau gaan gelden voor zelfstandigen
om veilig en gezond te kunnen werken als het niveau dat reeds geldt voor
werknemers op die arbeidsplaatsen, waar beiden werken. Zo zullen bijvoorbeeld
op de bouwplaats de te nemen maatregelen om de lichamelijke belasting te
verminderen voor zzp'ers en werknemers gelijk worden. Dit leidt er ook toe dat,
waar er concrete normen in arbocatalogi zijn vastgelegd, deze als
referentiekader gebruikt worden in het toezicht op zzp'ers.
Het gelijkstellen van de te nemen beheersmaatregelen zal de bereidheid om de
Arbowetgeving na te leven vergroten en de handhaving vereenvoudigen.
Achtergrond van dit besluit van het kabinet vormt het advies van de SER van 18maart 2011

over zelfstandigen en arbeidsomstandigheden. Dit blijkt uit de
reactie van kabinet op het advies van de SER over zelfstandigen en
arbeidsomstandigheden die staatssecretaris De Krom van SZW naar de Tweede Kamer
heeft gestuurd.

2 gedachten over “Kabinetsreactie op advies over zelfstandigen en arbeidsomstandigheden”

 1. Vakcentrales CNV en MHP doen beroep op Kamerleden
  Laat ZZP'ers veilig en gezond werken!

  Het CNV doet samen met de vakcentrale MHP een klemmend beroep op de Tweede Kamerleden de wetgeving over arbeidsomstandigheden niet te beperken voor kleine zelfstandigen. Maurice Limmen, vicevoorzitter van het CNV: ''Deze regels zijn er niet voor niets, die moeten voor iedereen gelden, zo voorkom je gevaarlijke situaties. Laat ook ZZP’ers veilig en gezond werken.''

  Concurrentievervalsing
  ''Voor je het weet krijg je de situatie dat opdrachtgevers liever een ZZP’er voor een klus nemen en ze hem alleen laten werken, zodat ze zich niet aan veiligheidsregels hoeven te houden waar een opdrachtgever wellicht een kostbare voorziening voor moet treffen.'' Limmen: ''Dat kan natuurlijk niet. Daarmee heb je meteen nog een argument tegen de plannen van De Krom: alleen als alle regels voor alle werkenden gelijk zijn, voorkom je concurrentievervalsing.''

  Inspectiedienst
  De Krom rechtvaardigde zijn plan met het argument dat er handhavingsproblemen zouden ontstaan als er nog meer mensen moeten worden gecontroleerd op veilig en gezond werken. Limmen: ''En ook dat argument snijdt geen hout. De Inspectiedienst SZW (red. voorheen Arbeidsinspectie) kijkt eerst naar de feitelijke werkzaamheden en of die veilig zijn en vervolgens pas naar het soort werkrelatie. En als er niet genoeg mensen zijn om te controleren, moet de overheid niet bezuinigen op de Inspectiedienst.''

 2. PKF Wallast Actueel woensdag 22 februari 2012
  Zelfstandigen en arbeidsomstandigheden

  Staatssecretaris De Krom (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) zal het SER-advies over zelfstandigen en arbeidsomstandigheden niet in zijn geheel overnemen. In een brief aan de Kamer schrijft de staatssecretaris dat het uitgangspunt van het kabinet is dat het in beginsel aan de burger zelf is om in een eigen inkomen te voorzien en een inschatting te maken van de risico's die hij loopt. De overheid wil daarbij zo min mogelijk treden in hun keuzevrijheid.

  Vorig jaar maart adviseerde de SER dat alle werkenden, werknemers of zzp'ers, gelijke arbeidsomstandigheden moeten hebben. Dat houdt in dat voor iedereen die arbeid verricht dezelfde gezonde en veilige grenswaarden moeten gelden, zoals voor geluid of voor fysieke belasting. Daarnaast moeten zzp'ers zich goed rekenschap geven van de risico's die de werkzaamheden met zich mee kunnen brengen, zodat zij tijdig preventieve maatregelen kunnen nemen.

  De staatssecretaris schrijft dat de rol van de overheid bij bescherming van zelfstandigen voortvloeit uit de verantwoordelijkheid voor bescherming van al haar burgers. Het gaat dan om het bieden van bestaanszekerheid en het waarborgen van de gezondheid. Voor werknemers zijn de implicaties van deze rol van de overheid anders dan voor zelfstandigen, omdat de keuzevrijheid van werknemers door de aard van de arbeidsovereenkomst in principe kleiner is. Voor zelfstandigen geldt een hoge mate van eigen verantwoordelijkheid, ook op het terrein van gezond en veilig werken. Alleen voor ernstige risico's en gevaar voor derden gelden ook de regels in de Arboregelgeving voor hen.

  De staatssecretaris onderkent wel dat het verschil in regelgeving voor zzp'ers en werknemers problematisch kan zijn daar waar beiden op één werkplaats werken. De beperktere regels voor zelfstandigen kunnen dan een negatieve invloed hebben op de bereidheid van werknemers om de regels na te leven. Ook ondervindt men bij de handhaving problemen. Tegen die achtergrond zal het kabinet zzp'ers en werknemers die op dezelfde arbeidsplaats werken, onder een zelfde arboregime brengen waar het regels betreft om arbeidsrisico's te voorkomen of te beperken. Voor zzp'ers die alleen werken blijven de regels gelijk. Concreet betekent dit dat het advies van de SER om de doelbepalingen in de Arboregelgeving (bepalingen over maatregelen ter beperking en voorkoming van arbeidsrisico's) geheel op zzp'ers van toepassing te laten zijn, door het kabinet wordt overgenomen voor die situaties waar zzp'ers samen met een andere op de arbeidsplaats werken.

  Het onderdeel van het voorstel van de SER over de systeembepalingen (algemene beleidsvoeringbepalingen) zal echter niet worden overgenomen. Het gaat dan om bepalingen aangaande de algemene zorgplicht en de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Om de administratieve lasten voor zzp'ers te beperken stelde de SER voor om niet de bepaling maar de strekking van toepassing te laten zijn. Tevens adviseerde de SER om de bepaling betreffende de melding van ernstige en dodelijke ongevallen aan de Arbeidsinspectie over te nemen voor zzp'ers. Volgens het kabinet is echter het opnemen in regelgeving van deze bepalingen praktisch niet haalbaar en niet uitvoerbaar.

  Bron: Min SZW 16-02-2012, nr. G&VW/AA//2012/2242

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *