Inspectie SZW publiceert Meerjarenplan 2015-2018 en Jaarplan 2015

23 september 2014

Het Meerjarenplan 2015-2018 en het Jaarplan 2015 van de Inspectie SZW zijn maandag 15 september 2014 aangeboden aan de Tweede Kamer. De Inspectie blijft zich met het toezicht op het brede terrein van sociale zaken en werkgelegenheid inzetten voor een sociaal en economisch krachtig Nederland met eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen.

Prioriteit voor de Inspectie SZW blijft het aanpakken van ernstige misstanden en notoire overtreders. Daarbij is in 2015 speciale aandacht voor bedrijven waar de Inspectie in het recente verleden handhavend heeft opgetreden. Als de zaken niet op orde zijn, dan volgt een maatregel zoals een boete of een stillegging. Hierbij maakt de Inspectie gebruik van de mogelijkheden van de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving (Wahss), die op 1 januari 2013 in werking is getreden.

De Inspectie gaat ervan uit dat de meeste bedrijven en werknemers ervoor zorgen dat ze gezond, veilig en eerlijk werken. Daar waar bedrijven en instellingen zich aan de regels houden blijft de Inspectie weg, maar bij misstanden wordt hard en zichtbaar opgetreden.

Samenwerking organisaties belangrijke rol

Ook voor dit meerjarenplan en jaarplan geldt dat de Inspectie het niet alleen kan. Waar dat mogelijk is wordt samengewerkt. Nationaal gebeurt dat met andere inspecties en organisaties zoals de Belastingdienst en met maatschappelijke organisaties zoals brancheorganisaties. Ook internationale samenwerking speelt een steeds grotere rol. De mogelijkheden om over de grens handhavingsinformatie op te vragen en boetes te innen nemen toe. De oprichting van een Europees platform zwartwerken in 2015 geeft dit een sterke impuls. Verder werkt de Inspectie samen met het ministerie van VWS. In opdracht van dit ministerie richt de Inspectie SZW zich op de aanpak van fraude met persoonsgebonden budgetten.

Transparantie voor naleven regels

De komende jaren gaat de Inspectie verder met het – gefaseerd – invullen van het begrip transparantie. Als toezichthouder laat de Inspectie daarbij zien wat ze doet en stelt ze haar gegevens beschikbaar. Transparantie levert een bijdrage aan het beter naleven van de regels. In de loop van 2014 komen de eerste inspectiegegevens op internet. Daarbij gaat het om de Brzo-bedrijven (Besluit risico’s zware ongevallen) en bedrijven in de asbestsector.

Wanneer de Wet aanpak schijnconstructies (Was) begin volgend jaar van kracht wordt, gaat de Inspectie gefaseerd verder met het proces naar openbaarheid van inspectiegegevens.

In het Meerjarenplan 2015-2018 en het Jaarplan 2015 staat per programma aangegeven hoe de Inspectie uitvoering geeft aan haar meerjarige ambities.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *