6 gedachten over “Handhaving”

 1. Winkels dicht vanwege herhaaldelijke illegale arbeid

  bron: Inspectie SZW

  Twee vestigingen van een supermarkt in de Amsterdamse binnenstad moeten een maand lang de deuren sluiten. De Inspectie SZW heeft de werkzaamheden per 21 september stilgelegd, omdat de onderneming meerdere malen de Wet arbeid vreemdelingen heeft overtreden. Bij diverse controles in de afgelopen jaren troffen inspecteurs werknemers met een buitenlandse nationaliteit aan die alleen in Nederland mogen werken met een tewerkstellingsvergunning. De werkgever liet het personeel echter steeds zonder de verplichte vergunning werken.

  In totaal heeft de Inspectie SZW het bedrijf sinds 2015 zes maal een boete opgelegd voor illegale arbeid. Ook heeft de werkgever drie keer een waarschuwing gekregen dat het bedrijf kan worden stilgelegd vanwege herhaling van dezelfde of soortgelijke overtredingen. Ondanks deze waarschuwingen beging de onderneming in maart wederom dezelfde fout. Weer troffen de inspecteurs een werknemer in de winkel aan, terwijl de werkgever niet beschikte over de verplichte tewerkstellingsvergunning.

  De Inspectie SZW kan concluderen dat het bedrijf zich niet heeft ingespannen om de regels voor eerlijk werk beter te gaan naleven. Het is niet gebleken dat de supermarkt adequate maatregelen heeft getroffen om dezelfde of soortgelijke overtredingen te voorkomen. Om verdere recidive tegen te gaan, heeft de Inspectie SZW besloten de werkzaamheden van de twee vestigingen stil te leggen voor de periode van één maand. Het negeren van de stillegging is strafbaar. De Inspectie zal erop toezien dat de werkgever zich aan de stillegging houdt.

 2. Inspectie gooit asbestverwerker in Roden maand op slot wegens overtredingen

  1 september 2020, bron Ditisroden.nl

  Een asbestverwijderingsbedrijf uit Roden mag vanaf 1 september 2020 een maand lang geen asbestwerkzaamheden verrichten. De Inspectie SZW heeft sinds 2019 drie maal geconstateerd dat het bedrijf dezelfde overtreding begaat op het gebied van asbestsanering. De Inspectie SZW heeft het bedrijf hiervoor nu een maand stilgelegd, meldt Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

  De eerste keer dat de Inspectie SZW constateerde dat het bedrijf het Arbeidsomstandighedenbesluit overtrad met betrekking tot asbestsanering was in 2019 bij asbestwerkzaamheden in de plaats Nijlande. Dezelfde overtreding zag de Inspectie bij werkzaamheden door het bedrijf in de gemeente Gieten, ook in 2019. Als een bedrijf dezelfde overtreding vaker begaat kan besloten worden om werkzaamheden van het bedrijf preventief stil te leggen. Na de laatste overtreding heeft het bedrijf een waarschuwing gekregen dat werkzaamheden door het bedrijf bij een volgende overtreding zouden kunnen worden stilgelegd. In juni dit jaar constateerden inspecteurs wederom een overtreding bij asbestwerkzaamheden, dit keer in de gemeente Vriescheloo.

  De stillegging waar het bedrijf voor werd gewaarschuwd, wordt nu geëffectueerd. De overtreding waar het om gaat is dat het bedrijf nagelaten heeft om preventieve maatregelen te treffen om de concentratie van asbestvezels in de lucht zo laag mogelijk onder de grenswaarden te houden. Bekend is dat er grote risico’s verbonden zijn aan het verwijderen van asbest. Het asbestverwijderingsbedrijf uit Roden overtrad hiermee het Arbeidsomstandighedenbesluit. De stillegging betreft alle werkzaamheden met asbest of asbesthoudende producten door en/of ten behoeve van het bedrijf uit Roden. De duur van de stillegging betreft een periode van 1 maand en gaat in op 1 september 2020.

 3. Vier bedrijven beboet voor ondeskundig slopen schuren met asbest

  Bron: Inspectie SZW
  Vier bedrijven hebben van de Inspectie SZW in totaal een boete gekregen van € 72.000,- voor het ondeskundig slopen van asbesthoudende schuren in de gemeente Beuningen. Er werden werkzaamheden verricht zonder dat er voorzorgsmaatregelen waren genomen om asbestverspreiding te voorkomen. Werknemers en toezichthouders hebben hierdoor een groot risico gelopen op blootstelling aan asbestvezels.

  De Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) meldde vorig jaar aan de Inspectie SZW dat bij de sloop van een aantal schuren in Beuningen vermoedelijk asbest was vrijgekomen. Gespecialiseerde asbest inspecteurs van de Inspectie SZW en handhavers van de ODRN hielden direct daarna in april 2019 een controle op het terrein waar de schuren gesloopt werden.

  Om asbest te verwijderen moet een aantal maatregelen genomen worden om te voorkomen dat werknemers blootgesteld worden aan asbestvezels. Asbest vervliegt of verdwijnt niet. Vezels die eenmaal zijn vrijgekomen en niet zijn opgeruimd vormen een blijvend gevaar voor personen. Gelet op de gevolgen die de blootstelling aan asbestvezels met zich mee brengen, is iedere overtreding in verband met asbest ernstig.

  Bij de sloop waren vier bedrijven betrokken die allen de asbestregelgeving hebben overtreden. Een bedrijf uit Venlo had als opdrachtgever van de sloop geen veiligheids- en gezondheidsplan opgesteld, wat dit bedrijf een boete van € 13.500,- opleverde. Een tweede bedrijf uit Venlo was al begonnen met sloopwerkzaamheden aan een schuur voordat het asbest was verwijderd. Dit bedrijf kreeg hiervoor ook een boete van € 13.500,-. Een grondverzet- en sloopbedrijf uit Nijmegen heeft als niet gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf ondeskundig asbest gesloopt en heeft daardoor derden in gevaar gebracht. De boete hiervoor bedraagt voor dit bedrijf € 43.200,-. Ook een asbestsaneringsbedrijf uit Ede kreeg een boete, omdat dit bedrijf niet op de juiste wijze was omgegaan met de ontstane asbestverontreiniging, geen asbestinventarisatie had laten uitvoeren en ook geen melding van de asbestwerkzaamheden bij de Inspectie SZW had gedaan. Dit bedrijf kreeg een boete van € 1.800,-.

  Bekend is dat er grote risico’s verbonden zijn bij het verwijderen van asbest. De bedrijven overtraden hiermee de Arbeidsomstandighedenwet en hebben gezamenlijk dan ook een boete gekregen van € 72.000,00. Tegen deze boete kunnen bedrijven nog in beroep gaan.

 4. Asbestverwijderingsbedrijf uit Ede voor maand stilgelegd

  Bron: InspectieSZW, 08 juli 2020
  Een asbestverwijderingsbedrijf uit Ede mag vanaf 8 juli 2020 een maand lang geen asbestwerkzaamheden verrichten. De afgelopen jaren is het bedrijf verschillende keren beboet voor dezelfde overtredingen op het gebied van asbestsanering. De Inspectie SZW heeft het bedrijf hiervoor nu een maand stilgelegd.

  De eerste keer dat de Inspectie SZW constateerde dat het bedrijf het arbobesluit overtrad met betrekking tot asbestsanering was in 2015. Dezelfde overtredingen volgden in 2016, tweemaal in 2017, in 2018 en de laatste keer in 2020.

  Als een bedrijf dezelfde overtreding vaker begaat kan besloten worden om werkzaamheden van het bedrijf preventief stil te leggen. In de afgelopen jaren heeft het bedrijf al een waarschuwing gekregen dat werkzaamheden door het bedrijf bij een volgende overtreding zouden kunnen worden stilgelegd. Deze stillegging wordt nu geëffectueerd.

  Het bedrijf heeft voor deze overtredingen € 54.675,- aan boetes opgelegd gekregen. Niet alle boetes zijn al onherroepelijk, de rechtsgang tegen enkele overtredingen staat nog open voor het bedrijf. De overtreding waar het hier om gaat is dat het bedrijf nagelaten heeft om preventieve maatregelen te treffen om de concentratie van asbestvezels in de lucht zo laag mogelijk onder de grenswaarden te houden.
  Naast deze overtredingen van het arbobesluit, heeft het bedrijf in de afgelopen jaren ook voor andere overtredingen van het arbobesluit boetes opgelegd gekregen, in totaal € 31.200,-.

  De stillegging betreft alle werkzaamheden met asbest of asbesthoudende producten door en/of ten behoeve van het bedrijf uit Ede. De duur van de stillegging betreft een periode van 1 maand en gaat in op 8 juli 2020

 5. Werkzaamheden jonge maaltijdbezorgers stilgelegd

  bron: Inspectie SZW
  De Inspectie SZW heeft 26 juni samen met gemeenten en de politie zes vestigingen van een fastfoodketen gecontroleerd. Vijf vijftienjarige bezorgers bleken na 21.00 uur en zelfs om 23.00 uur nog aan het werk te zijn terwijl dit niet is toegestaan. De Inspectie SZW heeft die werkzaamheden direct stil gelegd. Aanleiding voor de inspectie waren meldingen over jonge maaltijdbezorgers die tot laat in de avond nog aan het werk zouden zijn. De controles vonden plaats in Amstelveen, Bussum, Huizen, Utrecht en Hilversum.

  De maaltijdbezorging maakt de laatste jaren een grote groei door. Niet alleen neemt het aantal maaltijdbezorgers toe, er is ook een duidelijke verschuiving te zien in leeftijd. De bezorgers worden steeds jonger. Bij jonge maaltijdbezorgers onder de 16 jaar ziet de Inspectie verschillende gevaren bij het bezorgen van de maaltijden. Zoals werken onder tijdsdruk, onveilige verkeersomstandigheden en het uitvoeren van betalingen. De Inspectie SZW vindt een ondubbelzinnige norm van maatschappelijk belang. Daarom heeft de Inspectie de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gevraagd om maaltijdbezorging door jongeren onder de 16 jaar expliciet te verbieden. Dit verbod treedt op 1 juli 2020 in werking.

  De controle op de maaltijdbezorgers is het afgelopen jaar door de Inspectie SZW geïntensiveerd. Bij meer dan de helft van de gecontroleerde bedrijven bleek het mis te gaan. Het ontbreekt bij deze bedrijven vaak aan kennis over wat wettelijk is toegestaan. Bezorgers krijgen te weinig betaald, werken te lang of mogen überhaupt op bepaalde tijden niet werken omdat ze te jong zijn. Dit geldt zowel voor grote ketens met eigen bezorgers als voor de kleinere eetgelegenheden met eigen bezorgers.

 6. Brabantse aspergekwekerij stilgelegd: Polen en Roemenen werkten zes weken achter elkaar, veertien uur per dag

  Bron:ed.nl
  De werkzaamheden bij een aspergekwekerij ergens in Noord-Brabant zijn tijdelijk stilgelegd door de Inspectie SZW. De 44 werknemers, afkomstig uit Polen en Roemenië, bleken al zes weken lang iedere dag asperges te steken, voor zo’n 8 tot 14 uur per dag.

  De Brabantse werkgever – de inspectie meldt niet waar precies – moet volgens de Inspectie SZW orde op zaken stellen en zich houden aan de regels over wekelijkse rust van minimaal 36 aaneengesloten uren. Door de stillegging krijgen de werknemers de tijd om te rusten.

  De controle is samen met handhavers van de gemeente uitgevoerd. De 44 aspergestekers zijn arbeidsmigranten uit Polen en Roemenië en wonen in huisvesting van de werkgever. Tijdens de inspectie is ook gecontroleerd of de arbeidsomstandigheden veilig en gezond zijn en of de werkgever het risico op een besmetting met Covid-19 tijdens het werk zo goed mogelijk voorkomt.

  Onderzoek
  De Inspectie SZW doet momenteel nader onderzoek naar naleving van de Wet Minimumloon en de Arbeidstijdenwet. De inspectie constateerde dat de werkgever op een aantal punten tekort schiet en ziet erop toe dat de werkgever zo snel mogelijk verbetermaatregelen neemt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

nieuws en informatie op gebied van arbeidsomstandigheden